Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của wins_21

Ngày Thắng Người chơi
06/18-sbdwins_21hoaithuong77rocketman
06/18-sbdrocketmanhoaithuong77wins_21
06/18-sbdwins_21hoaithuong77rocketman
06/18-sbdrocketmanhoaithuong77wins_21
06/17-Karson99wins_21cuteocutiVivianp
06/17+Karson99Vivianpcuteocutiwins_21
06/17-EndL3ss_L0v3wins_21AlextranTieuBaVuong_
06/17-EndL3ss_L0v3TieuBaVuong_Alextranwins_21
06/17+EndL3ss_L0v3wins_21AlextranTieuBaVuong_
06/17+EndL3ss_L0v3TieuBaVuong_Alextranwins_21
06/17-EndL3ss_L0v3wins_21AlextranTieuBaVuong_
06/17-EndL3ss_L0v3TieuBaVuong_Alextranwins_21
06/17+EndL3ss_L0v3wins_21AlextranTieuBaVuong_
06/17+EndL3ss_L0v3Alextranwins_21
06/17-EndL3ss_L0v3wins_21Alextran
06/17-EndL3ss_L0v3Alextranwins_21
06/17-EndL3ss_L0v3wins_21AlextranLoveNo
06/17+EndL3ss_L0v3LoveNoAlextranwins_21
06/17+EndL3ss_L0v3wins_21AlextranLoveNo
06/17-EndL3ss_L0v3LoveNoAlextranwins_21
06/17-EndL3ss_L0v3wins_21AlextranLoveNo
06/17-EndL3ss_L0v3LoveNoAlextranwins_21
06/17-EndL3ss_L0v3wins_21AlextranNoLove
06/16-tasayx2OKwins_21TranTrung
06/16-tasayx2TranTrungwins_21OK
06/16-tasayx2OKwins_21TranTrung
06/16+tasayx2TranTrungwins_21OK
06/16-toanleTuCaCawins_21Alextran
06/16-toanleAlextranwins_21TuCaCa
06/16+toanleTuCaCawins_21Alextran
06/16-toanleAlextranwins_21TuCaCa
06/16+toanleTuCaCawins_21Alextran
06/16+toanleAlextranwins_21TuCaCa
06/16-toanleTuCaCawins_21Alextran
06/16-namlinhchiwins_21
06/16+namlinhchiwins_21Lone_Wolf
06/16-namlinhchiLone_Wolfwins_21
06/16-namlinhchiwins_21Lone_Wolf
06/16+namlinhchiwins_21A_A_A_A
06/16-namlinhchiA_A_A_Awins_21traihoangtan
06/16-namlinhchitraihoangtanwins_21A_A_A_A
06/16+namlinhchiwins_21traihoangtan
06/16+namlinhchitraihoangtanwins_21
06/16-namlinhchiTuCaCawins_21traihoangtan
06/16-namlinhchitraihoangtanwins_21TuCaCa
06/16-trubui1103wins_21thuquynhrocketman
06/16-trubui1103rocketmanthuquynhwins_21
06/16-trubui1103wins_21thuquynhrocketman
06/16-trubui1103rocketmanthuquynhwins_21
06/16-trubui1103wins_21thuquynhrocketman
06/16+trubui1103rocketmanthuquynhwins_21
06/16-trubui1103wins_21thuquynhrocketman
06/16-rocketmanthuquynhwins_21
06/16-Q_wins_21thuquynhrocketman
06/16-ngocxanh71wins_21ThemoonKissChau_Nguyen
06/16-ngocxanh71Chau_NguyenThemoonKisswins_21
06/16-ngocxanh71wins_21ThemoonKissChau_Nguyen
06/16-ngocxanh71Chau_NguyenThemoonKisswins_21
06/16+trungdang007wins_21ThemoonKissChau_Nguyen
06/16-trungdang007Chau_NguyenThemoonKisswins_21
06/16+trungdang007wins_21ThemoonKissChau_Nguyen
06/16-trungdang007Chau_NguyenThemoonKisswins_21
06/16-trungdang007wins_21ThemoonKissChau_Nguyen
06/16+trungdang007Chau_NguyenThemoonKisswins_21
06/16-trungdang007wins_21ThemoonKissChau_Nguyen
06/16-trungdang007Chau_NguyenThemoonKisswins_21
06/16-langtu78wins_21
06/16-langtu78wins_21
06/16-langtu78wins_21
06/16+langtu78wins_21
06/16-langtu78wins_21
06/16+langtu78wins_21quy123
06/16-langtu78quy123wins_21
06/16-langtu78wins_21quy123
06/16+langtu78quy123wins_21
06/15-TranTrungXinKoChoNgheovibaiwins_21
06/15-TranTrungwins_21Ngheovibai
06/15+TranTrungNgheovibaiwins_21
06/15+TranTrungwins_21Ngheovibaiichiro
06/15-TranTrungichiroNgheovibaiwins_21
06/15-TranTrungwins_21Ngheovibaiichiro
06/15-ichiroNgheovibaiwins_21
06/15-Ngheovibaiwins_21rocketmanichiro
06/15-Ngheovibaiichirorocketmanwins_21
06/14-TuCaCaAlextranwins_21Heoden
06/14-TuCaCaHeodenwins_21Alextran
06/14-TuCaCaAlextranwins_21Heoden
06/14-TuCaCaHeodenwins_21Alextran
06/14-TuCaCaAlextranwins_21Heoden
06/14-TuCaCaHeodenwins_21Alextran
06/14+TuCaCaAlextranwins_21Heoden
06/14-Heodenwins_21Alextran
06/14-Alextranwins_21Heoden
06/14+ac_milanHeodenwins_21Alextran
06/14+ac_milanAlextranwins_21Heoden
06/14-ac_milanHeodenwins_21Alextran
06/14-ac_milanAlextranwins_21Heoden
06/14-ac_milanHeodenwins_21Alextran
06/14-ac_milanAlextranwins_21Heoden
06/14-ac_milanHeodenwins_21Alextran

Ván Tiến Lên kế tiếp của wins_21...

Vinagames CXQ