Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của dkjames9

Ngày Thắng Người chơi
07/22+dkjames9Abetterday
07/22+dkjames9Abetterday
07/22-dkjames9Abetterday
07/22+dkjames9Abetterday
07/22+dkjames9Abetterday
07/22-dkjames9NGOKYPHUONGAbetterday
07/22+dkjames9treyNGOKYPHUONG
07/22+dkjames9trey
07/22+dkjames9trey
07/22+dkjames9trey
07/22+dkjames9trey
07/22+dkjames9treyAbetterday
07/22-dkjames9Abetterdaytrey
07/22-dkjames9treyAbetterday
07/22=dkjames9Abetterdaytrey
07/22+dkjames9treyAbetterday
07/22-dkjames9Abetterdaytrey
07/22-dkjames9treyAbetterday
07/22+dkjames9trey
07/22+dkjames9trey
07/22-dkjames9trey
07/22-dkjames9trey
07/22-RoseTranvuonrauxanhdkjames9
07/22-RoseTrandkjames9vuonrauxanh
07/22+RoseTranvuonrauxanhdkjames9
07/21-dkjames9thuquynh
07/21+thuquynhdkjames9
07/21+ichirodkjames9thuquynh
07/21-ichirokill_to_killthuquynhdkjames9
07/21+ichirodkjames9thuquynhkill_to_kill
07/21-ichiromonkeyking3thuquynhdkjames9
07/21-ichirodkjames9thuquynhmonkeyking3
07/21-ichiromonkeyking3thuquynhdkjames9
07/21+dkjames9thuquynhmonkeyking3
07/21+monkeyking3thuquynhdkjames9
07/21+dkjames9thuquynhmonkeyking3
07/21-kill_to_killmonkeyking3thuquynhdkjames9
07/21-kill_to_killdkjames9thuquynhmonkeyking3
07/21+EndL3ss_L0v3monkeyking3thuquynhdkjames9
07/21-EndL3ss_L0v3dkjames9thuquynhmonkeyking3
07/21+EndL3ss_L0v3monkeyking3thuquynhdkjames9
07/21+EndL3ss_L0v3dkjames9thuquynhmonkeyking3
07/21-EndL3ss_L0v3monkeyking3thuquynhdkjames9
07/21-EndL3ss_L0v3dkjames9thuquynhmonkeyking3
07/21-EndL3ss_L0v3monkeyking3thuquynhdkjames9
07/21-EndL3ss_L0v3dkjames9thuquynhmonkeyking3
07/21-HoangMinh_dkjames9NguoiVoHinh_KentNg
07/21-HoangMinh_KentNgNguoiVoHinh_dkjames9
07/21-HoangMinh_dkjames9NguoiVoHinh_KentNg
07/21+HoangMinh_KentNgNguoiVoHinh_dkjames9
07/21+HoangMinh_dkjames9MissmeKentNg
07/21-HoangMinh_KentNgMissmedkjames9
07/21+HoangMinh_dkjames9MissmeKentNg
07/21+HoangMinh_KentNgMissmedkjames9
07/21-HoangMinh_dkjames9MissmeKentNg
07/21-HoangMinh_KentNgMissmedkjames9
07/21-HoangMinh_dkjames9MissmeKentNg
07/21-HoangMinh_KentNgMissmedkjames9
07/21+HoangMinh_dkjames9MissmeKentNg
07/21+HoangMinh_KentNgdkjames9
07/21+HoangMinh_dkjames9ichiroKentNg
07/21-MissmeKentNgichirodkjames9
07/21-Missmedkjames9ichiroKentNg
07/21+MissmeKentNgichirodkjames9
07/21+Missmedkjames9ichiroKentNg
07/21+MissmeKentNgichirodkjames9
07/21-Missmedkjames9ichiroKentNg
07/21-MissmeKentNgichirodkjames9
07/21-dkjames9ichiroKentNg
07/21-xsonnyxKentNgichirodkjames9
07/21-xsonnyxdkjames9ichiroKentNg
07/21-xsonnyxKentNgichirodkjames9
07/21-xsonnyxdkjames9KentNg
07/21-xsonnyxKentNgRong76dkjames9
07/21-xsonnyxdkjames9Rong76KentNg
07/21+xsonnyxKentNgRong76dkjames9
07/21+xsonnyxdkjames9Rong76
07/21-loandang68dkjames9MuaChieu08Tommy32
07/21-Tommy32MuaChieu08dkjames9
07/21-x7_Bi_Longdkjames9MuaChieu08Tommy32
07/21-x7_Bi_LongTommy32MuaChieu08dkjames9
07/21+x7_Bi_Longdkjames9MuaChieu08Tommy32
07/21+x7_Bi_LongTommy32MuaChieu08dkjames9
07/21-x7_Bi_Longdkjames9MuaChieu08Tommy32
07/21-x7_Bi_LongTommy32MuaChieu08dkjames9
07/21+chemheoTommy32dkjames9hongminhanh
07/21+chemheodkjames9Tommy32
07/21-chemheoTommy32dkjames9
07/21-dkjames9TuCaCa
07/21+TOKYOTuCaCadkjames9aidenjaelyn
07/21+TOKYOdkjames9TuCaCa
07/21-TOKYOTuCaCadkjames9
07/21+EndL3ss_L0v3dkjames9TuCaCa
07/21-xsonnyxTuCaCadkjames9EndL3ss_L0v3
07/21-xsonnyxEndL3ss_L0v3dkjames9
07/21+xsonnyxdkjames9EndL3ss_L0v3
07/21-xsonnyxEndL3ss_L0v3dkjames9BangBang
07/21+xsonnyxBangBangdkjames9EndL3ss_L0v3
07/21-xsonnyxEndL3ss_L0v3dkjames9BangBang
07/21-xsonnyxBangBangdkjames9EndL3ss_L0v3

Ván Tiến Lên kế tiếp của dkjames9...

Vinagames CXQ