Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Jada

Ngày Thắng Người chơi
04/01-oooviaiJadaTonitesocold
04/01-Jadaoooviai
04/01+jayronoooviaiJada
04/01+Jadaoooviai
04/01+TrmTrnJada
04/01+quantran60JadaTrmTrn
04/01+quantran60TrmTrnJada
04/01+quantran60JadaTrmTrn
04/01-quantran60TrmTrnJada
04/01-quantran60JadaTrmTrn
04/01+quantran60jayronJadaTrmTrn
04/01=quantran60TrmTrnJadajayron
04/01+quantran60JadaTrmTrn
04/01+quantran60TrmTrnJada
04/01+quantran60JadaTrmTrn
04/01+TrmTrnJada
04/01-JadaTrmTrn
04/01+TrmTrnJadacogaixinh
04/01+cogaixinhJadaTrmTrn
04/01-TrmTrnJadacogaixinh
04/01+quantran60cogaixinhJadaTrmTrn
04/01+quantran60TrmTrnJadacogaixinh
04/01-quantran60cogaixinhJadaTrmTrn
04/01-quantran60TrmTrnJadacogaixinh
04/01-quantran60cogaixinhJadaTrmTrn
04/01-quantran60TrmTrnJadacogaixinh
04/01+quantran60cogaixinhJadaTrmTrn
04/01+quantran60TrmTrnJadacogaixinh
04/01+quantran60cogaixinhJadaTrmTrn
04/01+quantran60TrmTrnJadacogaixinh
04/01-quantran60cogaixinhJadaTrmTrn
04/01+quantran60TrmTrnJadacogaixinh
04/01+TuanAn_7TuoiKhietbongJadatuyetkim
04/01-TuanAn_7TuoituyetkimJadaKhietbong
04/01-TuanAn_7TuoiKhietbongJadatuyetkim
04/01-TuanAn_7TuoituyetkimJadaKhietbong
04/01-TuanAn_7TuoiKhietbongJadatuyetkim
04/01-TuanAn_7TuoituyetkimJadaKhietbong
04/01-TuanAn_7TuoiKhietbongJadatuyetkim
04/01+TuanAn_7TuoituyetkimJadaKhietbong
04/01-TuanAn_7TuoiKhietbongJadatuyetkim
04/01+TuanAn_7TuoituyetkimJadaKhietbong
04/01-TuanAn_7TuoiKhietbongJadatuyetkim
04/01-TuanAn_7TuoituyetkimJadaKhietbong
04/01-TuanAn_7TuoiKhietbongJadatuyetkim
04/01-TuanAn_7TuoituyetkimJadaKhietbong
04/01-TuanAn_7TuoiKhietbongJadatuyetkim
04/01-TuanAn_7TuoituyetkimJadaKhietbong
04/01-TuanAn_7TuoiKhietbongJadatuyetkim
04/01=TuanAn_7TuoituyetkimJadaKhietbong
04/01-TuanAn_7TuoiKhietbongJadatuyetkim
04/01-TuanAn_7TuoituyetkimJadaKhietbong
04/01-TuanAn_7TuoiKhietbongJadatuyetkim
04/01-TuanAn_7TuoituyetkimJadaKhietbong
04/01+TuanAn_7TuoiKhietbongJadatuyetkim
04/01-TuanAn_7TuoituyetkimJadaKhietbong
04/01-HaoKietJadacaothusj
04/01-HaoKietcaothusjJada
04/01+HaoKietJadacaothusj
04/01+HaoKietcaothusjJada
04/01-HaoKietJadacaothusj
04/01-HaoKietcaothusjJada
04/01-HaoKietJadacaothusj
04/01-HaoKietcaothusjJada
04/01-HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01-HaoKietcaothusjMeo_1975Jada
04/01-HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01-HaoKietcaothusjMeo_1975Jada
04/01-HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01-HaoKietcaothusjMeo_1975Jada
04/01-HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01-HaoKietcaothusjMeo_1975Jada
04/01+HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01+HaoKietcaothusjMeo_1975Jada
04/01+HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01+HaoKietcaothusjMeo_1975Jada
04/01-HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01-HaoKietcaothusjMeo_1975Jada
04/01+HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01+HaoKietcaothusjMeo_1975Jada
04/01+HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01+HaoKietcaothusjMeo_1975Jada
04/01=HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01-HaoKietcaothusjMeo_1975Jada
04/01-HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01-HaoKietcaothusjMeo_1975Jada
04/01-HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01-HaoKietcaothusjMeo_1975Jada
04/01-HaoKietJadaMeo_1975caothusj
04/01+HaoKietcaothusjJada
04/01-HaoKietJadacaothusj
04/01-HaoKietJada
04/01-HaoKietJada
04/01+Jadagin
04/01+Jadagin
04/01+Jadagin
04/01+Jadagin
04/01-Jadagin
04/01-Jadagin
04/01+Jadagin

Ván Tiến Lên kế tiếp của Jada...

Vinagames CXQ