Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của OurLuv101615

Ngày Thắng Người chơi
05/27-Thanh_DaOurLuv101615tasayMeo_1975
05/27-Thanh_DaMeo_1975tasayOurLuv101615
05/27+Thanh_DaOurLuv101615tasayMeo_1975
05/27-Thanh_DaMeo_1975tasayOurLuv101615
05/27-Thanh_DaOurLuv101615tasayMeo_1975
05/27-Thanh_DachauphattasayOurLuv101615
05/27-Thanh_DaOurLuv101615tasaychauphat
05/27-Thanh_DachauphattasayOurLuv101615
05/27-Thanh_DaOurLuv101615tasaychauphat
05/27-Thanh_DachauphattasayOurLuv101615
Vinagames CXQ