Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của yeu_tra_gop

Ngày Thắng Người chơi
05/28-rosaphinakill_to_killyeu_tra_gopvietanthua
05/28-rosaphinavietanthuayeu_tra_gopkill_to_kill
05/28-rosaphinakill_to_killyeu_tra_gopvietanthua
05/28+rosaphinavietanthuayeu_tra_gopkill_to_kill
05/28+rosaphinayeu_tra_gopvietanthua
05/28-rosaphinavietanthuayeu_tra_gopHoamuatim
05/28+rosaphinaHoamuatimyeu_tra_gopvietanthua
05/28-rosaphinavietanthuayeu_tra_gopHoamuatim
05/28-rosaphinaHoamuatimyeu_tra_gopvietanthua
05/28-rosaphinavietanthuayeu_tra_gopHoamuatim
05/28-rosaphinaHoamuatimyeu_tra_gopvietanthua
05/28-rosaphinavietanthuayeu_tra_gopHoamuatim
05/28+rosaphinaHoamuatimyeu_tra_gopvietanthua
05/28+rosaphinayeu_tra_gopHoamuatim
05/28-yeu_tra_gopHoamuatim
05/28-yeu_tra_gopHaNoiHoamuatim
05/28-yeu_tra_gopWindY23HoamuatimHaNoi
05/28-yeu_tra_gophongminhanhanh4langlangtu78
05/28-yeu_tra_goplangtu78anh4langhongminhanh
05/28-yeu_tra_gophongminhanhanh4langlangtu78
05/28-yeu_tra_goplangtu78anh4langhongminhanh
05/28-yeu_tra_gophongminhanhanh4langlangtu78
05/28+yeu_tra_goplangtu78hongminhanh
05/28-yeu_tra_goplangtu78
05/25+hai_le2005yeu_tra_gop
05/25-julieeeb0oyeu_tra_gophai_le2005
05/25+julieeeb0otrungdang007hai_le2005yeu_tra_gop
05/25+julieeeb0oyeu_tra_gophai_le2005trungdang007
05/25-NamDoan123yeu_tra_goptrungdang007LocNguyen
05/25+NamDoan123LocNguyentrungdang007yeu_tra_gop
05/25+NamDoan123yeu_tra_goptrungdang007LocNguyen
05/25+NamDoan123LocNguyenyeu_tra_gop
05/25-NamDoan123yeu_tra_gopLocNguyen
05/25-NamDoan123LocNguyentrungdang007yeu_tra_gop
05/25-NamDoan123yeu_tra_goptrungdang007LocNguyen
05/25-NamDoan123LocNguyentrungdang007yeu_tra_gop
05/25-NamDoan123yeu_tra_goptrungdang007LocNguyen
05/25+NamDoan123LocNguyentrungdang007yeu_tra_gop
05/25-NamDoan123yeu_tra_goptrungdang007
05/25-trungdang007yeu_tra_gop
05/25+hai_le2005yeu_tra_goptrungdang007
05/25+hai_le2005lamdylantrungdang007yeu_tra_gop
05/25+hai_le2005yeu_tra_goptrungdang007lamdylan
05/25-hai_le2005lamdylantrungdang007yeu_tra_gop
05/25-hai_le2005yeu_tra_goptrungdang007lamdylan
05/25-hai_le2005lamdylantrungdang007yeu_tra_gop
05/25-hai_le2005yeu_tra_goplamdylan
05/25+hai_le2005lamdylanyeu_tra_gop
05/25+hai_le2005yeu_tra_gop
05/25+hai_le2005andy08yeu_tra_gop
05/24-yeu_tra_gopanh9_SuPhuNamDoan123quy123
05/24-yeu_tra_gopquy123NamDoan123anh9_SuPhu
05/24-yeu_tra_gopanh9_SuPhuNamDoan123quy123
05/24-yeu_tra_gopquy123NamDoan123anh9_SuPhu
05/24-yeu_tra_gopanh9_SuPhuNamDoan123quy123
05/24-yeu_tra_gopNamDoan123anh9_SuPhu
05/24+yeu_tra_gopanh9_SuPhuNamDoan123andy08
05/24-yeu_tra_gopNamDoan123anh9_SuPhu
05/24-yeu_tra_gopanh9_SuPhuNamDoan123
05/24-yeu_tra_gopNiNiThaoNamDoan123
05/24+yeu_tra_gopNamDoan123NiNiThao
05/24+yeu_tra_gopNiNiThaoNamDoan123hongminhanh
05/24-yeu_tra_gophongminhanhNamDoan123NiNiThao
05/24-yeu_tra_gopNiNiThaoquy123hongminhanh
05/24+yeu_tra_gopdinhkimquy123NiNiThao
05/24+yeu_tra_gopNiNiThaoquy123dinhkim
05/24-yeu_tra_gopdinhkimquy123NiNiThao
05/24-yeu_tra_gopquy123dinhkim
05/24-yeu_tra_gopdinhkim
05/24-yeu_tra_gopdinhkim
05/24-NiNiThaoyeu_tra_gop
05/24+NiNiThaoyeu_tra_gopquy123
05/24+NiNiThaoquy123yeu_tra_gop
05/24+NiNiThaoyeu_tra_gopquy123
05/24+NiNiThaoquy123yeu_tra_gop
05/23-tomphung1usa2009yeu_tra_gop
05/23-tomphung1yeu_tra_gopusa2009
05/23-tomphung1usa2009yeu_tra_gop
05/23-tomphung1yeu_tra_gop
05/23+tomphung1yeu_tra_gop
05/17-TranTrungongnoi_yeu_tra_gopMiiNa
05/17-TranTrungMiiNayeu_tra_gopongnoi_
05/17-TranTrungongnoi_yeu_tra_gopMiiNa
05/17-TranTrungMiiNayeu_tra_gopongnoi_
05/17-TranTrungongnoi_yeu_tra_gopMiiNa
05/17-TranTrungMiiNayeu_tra_gopongnoi_
05/17-TranTrungyeu_tra_gopMiiNa
05/17-TranTrungMiiNayeu_tra_gop
05/17+TranTrungyeu_tra_gopMiiNa
05/17-TranTrungMiiNayeu_tra_gopjenny_phan
05/17-TranTrungjenny_phanyeu_tra_gopMiiNa
05/17-TranTrungMiiNayeu_tra_gopjenny_phan
05/17-TranTrungjenny_phanyeu_tra_gopMiiNa
05/17+TranTrungMiiNayeu_tra_gopjenny_phan
05/17+TranTrungjenny_phanyeu_tra_gopMiiNa
05/17-TranTrungMiiNayeu_tra_gopjenny_phan
05/17-TranTrungMiiNayeu_tra_gop
05/16+langtu78yeu_tra_gop
05/16-langtu78yeu_tra_gop
05/16-langtu78yeu_tra_gop

Ván Tiến Lên kế tiếp của yeu_tra_gop...

Vinagames CXQ