Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của choikhongnoi

Ngày Thắng Người chơi
12/04-choikhongnoiNgheovibaiSmuccLeeLinh_chau_tu
12/04+choikhongnoiLinh_chau_tuSmuccLeeNgheovibai
12/04+choikhongnoiNgheovibaiSmuccLee
12/04-choikhongnoiSmuccLee
12/03+choikhongnoiMeomun4014
12/03+choikhongnoixtieu_daoxnhieunguyen
12/03-choikhongnoinhieunguyen
12/03+choikhongnoinhieunguyen
12/03-choikhongnoinhieunguyen
12/03-choikhongnoinhieunguyen
12/02-choikhongnoiong_thoanChuThoonrocketman
12/02=choikhongnoirocketmanChuThoon
12/02-choikhongnoiChuThoonrocketman
12/02-choikhongnoirocketmanChuThoon
12/02+choikhongnoininoChuThoonxxxmanxxx
12/02+choikhongnoixxxmanxxxChuThoonnino
12/02+choikhongnoiChuThoonxxxmanxxx
12/02-choikhongnoixxxmanxxxChuThoonmonkeyking3
12/02+choikhongnoimonkeyking3ChuThoon
12/02-choikhongnoimonkeyking3
12/01-choikhongnoiMiiNa
12/01+choikhongnoiMiiNa
12/01-choikhongnoiMiiNa
12/01+choikhongnoiMiiNa
12/01-choikhongnoiNQ009ky_phuongmaimaixaem
12/01+choikhongnoiky_phuong
12/01-TThuongLanchoikhongnoiNhuCuong_88
12/01-TThuongLanNhuCuong_88choikhongnoi
12/01+choikhongnoiNhuCuong_88
12/01-NhuCuong_88choikhongnoi
12/01-choikhongnoiNhuCuong_88
12/01-NhuCuong_88choikhongnoi
12/01+choikhongnoiNhuCuong_88
12/01+NhuCuong_88choikhongnoi
12/01+choikhongnoiNhuCuong_88
12/01+cogaiparisNhuCuong_88choikhongnoi
12/01+cogaiparischoikhongnoiNhuCuong_88
12/01-cogaiparisNhuCuong_88choikhongnoi
12/01+cogaiparischoikhongnoiNhuCuong_88
12/01-cogaiparisNhuCuong_88choikhongnoi
12/01+cogaiparischoikhongnoiNhuCuong_88
12/01-cogaiparischoikhongnoi
12/01+cogaiparischoikhongnoi
12/01-cogaiparischoikhongnoi
12/01-choikhongnoiMiiNa
12/01-choikhongnoiMiiNa
12/01+choikhongnoiMiiNa
12/01+choikhongnoiMiiNaLoveNo
12/01+choikhongnoiLoveNoMiiNa
12/01-choikhongnoiMiiNaLoveNo
12/01-choikhongnoiLoveNoMiiNa
12/01-choikhongnoiMiiNa
12/01+choikhongnoiMiiNa
12/01+choikhongnoiMiiNa
12/01=choikhongnoiAnhbaLone_Wolf
12/01+choikhongnoiAnhba
12/01+choikhongnoiAnhba
12/01-choikhongnoiAnhba
12/01+choikhongnoiAnhba
12/01-choikhongnoiAnhba
12/01+choikhongnoiAnhba
12/01+choikhongnoiAnhba
12/01+choikhongnoiAnhba
11/30+choikhongnoiHoatrinhnu
11/30-choikhongnoiHoatrinhnu
11/30-choikhongnoiHoatrinhnu
11/30-Thaoquynh124choikhongnoiChuThoonmonkeyking3
11/30-Thaoquynh124monkeyking3ChuThoonchoikhongnoi
11/30-choikhongnoiChuThoonmonkeyking3
11/30+Sadlymonkeyking3ChuThoonchoikhongnoi
11/30-SadlychoikhongnoiChuThoonmonkeyking3
11/30-Sadlymonkeyking3ChuThoonchoikhongnoi
11/30-MiiNachoikhongnoitramhuynh2
11/30-MiiNatramhuynh2choikhongnoi
11/30-MiiNachoikhongnoi
11/30-MiiNachoikhongnoi
11/30+MiiNachoikhongnoi
11/30+MiiNachoikhongnoi
11/30-choikhongnoilangtu78NhuCuong_88O_GiaBuiDoi
11/30-choikhongnoiO_GiaBuiDoiNhuCuong_88langtu78
11/30-choikhongnoilangtu78NhuCuong_88O_GiaBuiDoi
11/30-choikhongnoiO_GiaBuiDoiNhuCuong_88langtu78
11/30-choikhongnoiNhuCuong_88O_GiaBuiDoi
11/30-Khietbongchoikhongnoi
11/30-Khietbongchoikhongnoi
11/30-Khietbongchoikhongnoi
11/30-Khietbongchoikhongnoilangtu78
11/30-Khietbonglangtu78choikhongnoi
11/30+Khietbongchoikhongnoilangtu78
11/30-Khietbonglangtu78choikhongnoi
11/30-Khietbongchoikhongnoilangtu78
11/30+Khietbonglangtu78choikhongnoi
11/30-choikhongnoianh4langMiiNaNguoiayvatui
11/30+choikhongnoiNguoiayvatuiMiiNaanh4lang
11/30-choikhongnoiMiiNaNguoiayvatui
11/30+choikhongnoiMiiNa
11/30+choikhongnoiMiiNa
11/30-choikhongnoiMiiNa
11/30+choikhongnoiMiiNa
11/30-choikhongnoiMiiNa

Ván Tiến Lên kế tiếp của choikhongnoi...

Vinagames CXQ