Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của TranTrung

Ngày Thắng Người chơi
06/12-TranTrungjennifer_181caribesanhdieu
06/12-TranTrungsanhdieucaribejennifer_181
06/12-TranTrungjennifer_181caribesanhdieu
06/12-TranTrungsanhdieucaribejennifer_181
06/12+TranTrungjennifer_181caribesanhdieu
06/12+TranTrungsanhdieucaribejennifer_181
06/12+TranTrungjennifer_181caribesanhdieu
06/12-TranTrungsanhdieucaribejennifer_181
06/12-TranTrungjennifer_181caribesanhdieu
06/12-TranTrungsanhdieucaribejennifer_181
06/12-TranTrungjennifer_181sanhdieu
06/12-TranTrungsanhdieungocxanh71jennifer_181
06/12-TranTrungjennifer_181ngocxanh71sanhdieu
06/12-TranTrungsanhdieungocxanh71jennifer_181
06/12-timmyle66ThemoonKissTranTrung
06/12+timmyle66TranTrungThemoonKiss
06/12-timmyle66ThemoonKissTranTrung
06/12+timmyle66TranTrungThemoonKissHoathiencot
06/12-HoathiencotThemoonKissTranTrung
06/12-TranTrungThemoonKissHoathiencot
06/12+HoaiNiemXuaHoathiencotThemoonKissTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungThaoquynh124
06/12-HoaiNiemXuaxsonnyxThaoquynh124TranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrungThaoquynh124xsonnyx
06/12-HoaiNiemXuaxsonnyxThaoquynh124TranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrungThaoquynh124xsonnyx
06/12-HoaiNiemXuaxsonnyxThaoquynh124TranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungThaoquynh124xsonnyx
06/12+HoaiNiemXuaxsonnyxThaoquynh124TranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungThaoquynh124xsonnyx
06/12+HoaiNiemXuaxsonnyxThaoquynh124TranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungThaoquynh124xsonnyx
06/12-HoaiNiemXuaxsonnyxThaoquynh124TranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrungThaoquynh124xsonnyx
06/12+HoaiNiemXuaichiroThaoquynh124TranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrungichiro
06/12+HoaiNiemXuaTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrung
06/12-huyenthoaiTranTrungxsonnyx
06/12-huyenthoaixsonnyxTranTrung
06/12-huyenthoaiTranTrungxsonnyx
06/12+huyenthoaixsonnyxTranTrung
06/12-huyenthoaiTranTrungxsonnyx
06/12-huyenthoaixsonnyxTranTrung
06/12+huyenthoaiTranTrungxsonnyx
06/12-NgheovibaixsonnyxcaribeTranTrung
06/12-NgheovibaiTranTrungcaribexsonnyx
06/12-NgheovibaixsonnyxcaribeTranTrung
06/12-NgheovibaiTranTrungcaribexsonnyx
06/12-HoaiNiemXuatraihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtandinh6464
06/12-HoaiNiemXuadinh6464traihoangtanTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtandinh6464
06/12+HoaiNiemXuadinh6464traihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtandinh6464
06/12-HoaiNiemXuadinh6464traihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtandinh6464
06/12-HoaiNiemXuadinh6464traihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtandinh6464
06/12+HoaiNiemXuadinh6464traihoangtanTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtandinh6464
06/12-HoaiNiemXuadinh6464traihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtandinh6464
06/12-HoaiNiemXuadinh6464traihoangtanTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtandinh6464
06/12-HoaiNiemXuaLinh_chau_tutraihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtanLinh_chau_tu
06/12-HoaiNiemXuaLinh_chau_tutraihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtanLinh_chau_tu
06/12-HoaiNiemXuaLinh_chau_tutraihoangtanTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtanLinh_chau_tu
06/12-HoaiNiemXuaLinh_chau_tutraihoangtanTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtanLinh_chau_tu
06/12-HoaiNiemXuaLinh_chau_tutraihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtanLinh_chau_tu
06/12-HoaiNiemXuaLinh_chau_tutraihoangtanTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtan
06/12+HoaiNiemXuaHeodentraihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtanHeoden
06/12-HoaiNiemXuaHeodentraihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtanHeoden
06/12-HoaiNiemXuaHeodentraihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtanHeoden
06/12+HoaiNiemXuaHeodentraihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtanHeoden
06/12-HoaiNiemXuaHeodentraihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtanHeoden
06/12-HoaiNiemXuaHeodentraihoangtanTranTrung
06/12+HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtanHeoden
06/12-HoaiNiemXuaHeodentraihoangtanTranTrung
06/12-HoaiNiemXuaTranTrungtraihoangtanHeoden

Ván Tiến Lên kế tiếp của TranTrung...

Vinagames CXQ