Ngôn ngữ

Ván Phỏm của wild

Ngày Thắng Người chơi
10/23=wildCbr_1000N_giangthe__blues
10/23+wildthe__bluesN_giangCbr_1000
10/23-wildCbr_1000N_giangthe__blues
10/23-wildthe__bluesN_giangCbr_1000
10/23+wildCbr_1000N_giangthe__blues
10/23-wildthe__bluesN_giangCbr_1000
10/23+wildCbr_1000N_giangthe__blues
10/23-wildthe__bluesN_giangCbr_1000
10/23+wildCbr_1000N_giangthe__blues
10/23-wildthe__bluesN_giangCbr_1000
10/23-wildCbr_1000N_giangthe__blues
10/23+wildthe__bluesN_giangCbr_1000
10/23-wildCbr_1000N_giangthe__blues
10/23-wildthe__bluesN_giangCbr_1000
10/23-wildCbr_1000N_giangthe__blues
10/23-wildthe__bluesN_giangCbr_1000
10/23-wildCbr_1000N_giangthe__blues
10/23=wildthe__bluesN_giangCbr_1000
10/23+wildCbr_1000N_giangNGONHAIDANG
10/23-wildNGONHAIDANGN_giangCbr_1000
10/23-wildCbr_1000N_giangNGONHAIDANG
10/23-wildNGONHAIDANGN_giangCbr_1000
10/23-wildCbr_1000N_giangNGONHAIDANG
10/23-wildNGONHAIDANGN_giangCbr_1000
10/23-wildCbr_1000N_giangNGONHAIDANG
10/23-wildNGONHAIDANGN_giangCbr_1000
10/22-N_giangLBDungTienwild
10/22-N_giangwildDungTienLB
10/22-N_giangLBDungTienwild
10/22-N_giangwildDungTienLB
10/22+N_giangLBDungTienwild
10/22+N_giangwildDungTienLB
10/22=N_giangLBDungTienwild
10/22-N_giangwildDungTienLB
10/22-Cbr_1000VuTaN_giangwild
10/22-Cbr_1000wildN_giangVuTa
10/22-Cbr_1000VuTaN_giangwild
10/22+Cbr_1000wildN_giangVuTa
10/22+Cbr_1000VuTaN_giangwild
10/22=Cbr_1000wildN_giangVuTa
10/22-Cbr_1000VuTaN_giangwild
10/20-N_giangAcMiLanwildNGONHAIDANG
10/20-N_giangNGONHAIDANGwildAcMiLan
10/20=N_giangAcMiLanwildNGONHAIDANG
10/20-N_giangNGONHAIDANGwildAcMiLan
10/20-N_giangAcMiLanwild
10/19+NGONHAIDANGhenekiepsauwildLB
10/19+LBwildhenekiepsau
10/19+Sony1203henekiepsauwildLB
10/19-Sony1203LBwildTrenHayDuoi
10/19-Sony1203TrenHayDuoiwildLB
10/19+Sony1203LBwildTrenHayDuoi
10/19+Sony1203TrenHayDuoiwildLB
10/19-Sony1203LBwildTrenHayDuoi
10/19+Sony1203TrenHayDuoiwildLB
10/19-Sony1203LBwildTrenHayDuoi
10/19-Sony1203TrenHayDuoiwildLB
10/19-Sony1203LBwild
10/19+Sony1203wildLB
10/19=Sony1203LBwild
10/19-Sony1203wildLB
10/19+Sony1203LBwildRealMadridFC
10/19+Sony1203RealMadridFCwildLB
10/19-Sony1203LBwildRealMadridFC
10/19+Sony1203RealMadridFCwildLB
10/19-Sony1203LBwildRealMadridFC
10/19-Sony1203RealMadridFCwildLB
10/19+Sony1203wildRealMadridFC
10/19-Sony1203RealMadridFCwildBlue_Sea
10/19-Sony1203Blue_SeawildRealMadridFC
10/19-Sony1203RealMadridFCwildBlue_Sea
10/19-Sony1203Blue_SeawildRealMadridFC
10/19+Sony1203RealMadridFCwildBlue_Sea
10/19-Sony1203Blue_SeawildRealMadridFC
10/19=Sony1203RealMadridFCwildBlue_Sea
10/19-Sony1203Blue_SeawildRealMadridFC
10/19-Sony1203RealMadridFCwildBlue_Sea
10/19-wildRealMadridFCLinhDan2006HfH
10/19-wildHfHLinhDan2006RealMadridFC
10/19-wildRealMadridFCLinhDan2006HfH
10/19+wildHfHLinhDan2006RealMadridFC
10/19-wildRealMadridFCLinhDan2006HfH
10/19+wildHfHLinhDan2006RealMadridFC
10/19-wildRealMadridFCLinhDan2006HfH
10/19-wildHfHLinhDan2006RealMadridFC
10/19-wildRealMadridFCLinhDan2006HfH
10/19+wildHfHLinhDan2006RealMadridFC
10/19+wildRealMadridFCLinhDan2006HfH
10/19-wildNganCanhHacLBN_giang
10/19+wildN_giangLBNganCanhHac
10/19-wildNganCanhHacNGONHAIDANGN_giang
10/19+wildN_giangNGONHAIDANGNganCanhHac
10/19+wildNganCanhHacN_giang
10/19+wildN_giangNGONHAIDANGNganCanhHac
10/19+wildNganCanhHacNGONHAIDANGN_giang
10/19-wildN_giangNGONHAIDANGNganCanhHac
10/19-wildNganCanhHacNGONHAIDANGN_giang
10/19-wildN_giangNGONHAIDANGNganCanhHac
10/19-wildNGONHAIDANGN_giang
10/19+wildN_giangNGONHAIDANGVuTa

Ván Phỏm kế tiếp của wild...

Vinagames CXQ