Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của sinsakor

Ngày Thắng Người chơi
07/17-sinsakortinhsoidaDaddieBbigbadfat
07/17-sinsakorbigbadfatDaddieB
07/17-sinsakorCogaiechongDaddieBbigbadfat
07/17-sinsakorbigbadfatCogaiechong
07/17-sinsakorCogaiechongbigbadfat
07/17-sinsakorbigbadfatCogaiechong
07/17-sinsakorCogaiechongbigbadfat
07/17-giothusaubigbadfatsinsakorCogaiechong
07/17-giothusauCogaiechongsinsakorbigbadfat
07/17-giothusaubigbadfatsinsakorCogaiechong
07/17+giothusauCogaiechongsinsakorbigbadfat
07/17-giothusaubigbadfatsinsakorCogaiechong
07/17-dolby2629minh_62Alan03sinsakor
07/17-dolby2629sinsakorAlan03minh_62
07/17-dolby2629minh_62Alan03sinsakor
07/17-Ngocduong888gaucon15sinsakor
07/17-Ngocduong888bigbadfatsinsakorgaucon15
07/17-Ngocduong888gaucon15sinsakorbigbadfat
07/17-Ngocduong888bigbadfatsinsakorgaucon15
07/17-Ngocduong888CS89sinsakorbigbadfat
07/17-sinsakorLantimyoyo68Lion
07/17+sinsakorLionyoyo68Lantim
07/17-sinsakorLantimyoyo68Lion
07/17-sinsakorLionanhkhoa123Lantim
07/17+sinsakorLantimanhkhoa123Lion
07/17+sinsakoranhkhoa123
07/17+sinsakorncongtamanhkhoa123
07/17+sinsakorkhetlet10anhkhoa123ncongtam
07/17+sinsakorncongtamanhkhoa123khetlet10
07/17+sinsakorkhetlet10anhkhoa123ncongtam
07/17-ThanhTin1804vinhloc1emiliepsinsakor
07/17-ThanhTin1804sinsakoremiliepvinhloc1
07/17-ThanhTin1804vinhloc1emiliepsinsakor
07/17-ThanhTin1804sinsakoremiliepvinhloc1
07/17+ThanhTin1804vinhloc1sinsakor
07/17+ThanhTin1804sinsakorvinhloc1
07/17-ThanhTin1804sinsakor
07/17-ThanhTin1804sinsakor
07/17-ThanhTin1804sinsakor
07/17-hoaloinewmemberw00kiezsinsakor
07/17-hoaloisinsakorw00kieznewmember
07/17-hoaloinewmemberw00kiezsinsakor
07/17-richard57emiliepsinsakor
07/17-richard57sinsakoremiliep
07/17-richard57emiliepsinsakor
07/17-richard57sinsakoremiliepmuonyeum
07/17-richard57muonyeumemiliepsinsakor
07/17-richard57sinsakoremiliepmuonyeum
07/17-richard57muonyeumemiliepsinsakor
07/17+richard57sinsakoremiliepmuonyeum
07/17-muonyeumemiliepsinsakor
07/17+sinsakoremiliepmuonyeum
07/17-muonyeumemiliepsinsakor
07/17+khanhdksinsakoremiliepmuonyeum
07/17-sinsakorTinhkynu1975Alex69Pistachio
07/17-sinsakorPistachioAlex69Saulucsix6
07/17-sinsakorSaulucsix6Alex69Pistachio
07/17-sinsakorPistachioAlex69Saulucsix6
07/17+sinsakorSaulucsix6Alex69Pistachio
07/17+sinsakorPistachioAlex69Saulucsix6
07/17-sinsakorSaulucsix6Alex69Pistachio
07/17-sinsakorPistachioAlex69Saulucsix6
07/17-sinsakorSaulucsix6Alex69Pistachio
07/17-sinsakorPistachioAlex69Saulucsix6
07/17-Scott1966PistachiosinsakorSaulucsix6
07/17-Scott1966Saulucsix6sinsakorVanTai
07/17+Scott1966VanTaisinsakorSaulucsix6
07/17+Scott1966sinsakor
07/17-Scott1966sinsakormdm
07/17+Scott1966mdmsinsakorminhy51
07/17-Scott1966minhy51sinsakormdm
07/17-Scott1966mdmsinsakorminhy51
07/17-hunglac1969minhy51sinsakormdm
07/17-hunglac1969mdmsinsakorminhy51
07/17-hunglac1969minhy51sinsakormdm
07/17-hunglac1969mdmsinsakor
07/17-steve_tttHoangMiNusinsakormdm
07/17-steve_tttsinsakorHoangMiNu
07/17-steve_tttHoangMiNusinsakor
07/17+steve_tttsinsakorHoangMiNu
07/17-steve_ttttruongbaoturobertnsinsakor
07/17+steve_tttsinsakorrobertntruongbaotu
07/17+steve_ttttruongbaoturobertnsinsakor
07/17+steve_tttsinsakortruongbaotu
07/17+truongbaotusinsakor
07/17+sinsakortruongbaotu
07/17+truongbaotusinsakor
07/17+steve_tttsinsakorgiaythep
07/17+Tinhkynu1975giaythepsinsakor
07/17+Saulucsix6sinsakorgiaythepTinhkynu1975
07/17+Saulucsix6Tinhkynu1975giaythepsinsakor
07/17+Saulucsix6sinsakorTinhkynu1975
07/17-Tinhkynu1975mdmsinsakor
07/17-sohosinsakormdmTinhkynu1975
07/17-sohoTinhkynu1975sinsakor
07/17+sohosinsakorTinhkynu1975
07/17-sohoTinhkynu1975sinsakor
07/16-NgocThanhsinsakorSunshineLove_laugh
07/16-NgocThanhLove_laughSunshinesinsakor
07/16-NgocThanhsinsakorSunshineLove_laugh

Ván Tiến Lên kế tiếp của sinsakor...

Vinagames CXQ