Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của shinshu

Ngày Thắng Người chơi
07/13+tuylangshinshuchaien01mixao95
07/13+tuylangmixao95chaien01shinshu
07/13+tuylangshinshuchaien01
07/13-tuylangchaien01shinshu
07/13+tuylangshinshu
07/13-tuylangshinshu
07/13+tuylangshinshu
07/13+tuylangshinshu
07/13-tuylangshinshu
07/13-tuylangshinshu
07/13+tuylangshinshu
07/13+tuylangshinshu
07/13+tuylangshinshu
07/13-tuylanguttv123shinshu
07/13=tuylangshinshuuttv123
07/13+tuylanguttv123shinshu
07/13-tuylangshinshuuttv123
07/13+tuylanguttv123shinshu
07/13-shinshuuttv123
07/13+uttv123shinshu
07/13+shinshuuttv123yeudoi1952
07/13+yeudoi1952uttv123shinshu
07/13+shinshuuttv123yeudoi1952
07/13+yeudoi1952uttv123shinshu
07/13-shinshuuttv123yeudoi1952
07/13-blacknickyeudoi1952uttv123shinshu
07/13-shinshuuttv123yeudoi1952
07/13-tamhiepyeudoi1952uttv123shinshu
07/13-tamhiepshinshuuttv123yeudoi1952
07/13-tamhiepyeudoi1952uttv123shinshu
07/13-tamhiepshinshuuttv123yeudoi1952
07/13+tamhiepyeudoi1952uttv123shinshu
07/13-tamhiepshinshuuttv123
07/13-tamhieplambada999uttv123shinshu
07/13-tamhiepshinshuuttv123lambada999
07/13-tamhieplambada999uttv123shinshu
07/13-tamhiepshinshuuttv123lambada999
07/13-tamhieplambada999uttv123shinshu
07/13-tamhiepshinshuuttv123lambada999
07/13-tamhieplambada999uttv123shinshu
07/13-shinshuuttv123lambada999
07/13+lambada999uttv123shinshu
07/13-shinshuuttv123lambada999
07/13-lambada999uttv123shinshu
07/13+jennypham95shinshuuttv123lambada999
07/13-jennypham95lambada999uttv123shinshu
07/13-jennypham95shinshulambada999
07/13-jennypham95shinshu
07/06-hoangdinhshinshuHao
07/06-hoangdinhHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06-hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06+hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06-hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06-hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06+hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06+hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06-hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06-hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06-hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06-hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06+hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06+hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06+hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06+hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06-hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06-hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06+hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06-hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06-hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06+hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06+hoangdinhtuylangHaoshinshu
07/06-hoangdinhshinshuHaotuylang
07/06-tuylangHaoshinshu
07/06-anhhuostonshinshuHaotuylang
07/06+tuylangHaoshinshu
07/06-anhhuostonshinshuHaotuylang
07/06-anhhuostontuylangHaoshinshu
07/06+phianh1968shinshuHaotuylang
07/06+phianh1968tuylangHaoshinshu
07/06-phianh1968shinshuHaotuylang
07/06+phianh1968tuylangHaoshinshu
07/06+phianh1968shinshuHaotuylang
07/06+phianh1968Haoshinshu
07/06-phianh1968shinshuHaoxanhua
07/06-phianh1968xanhuaHaoshinshu

Ván Tiến Lên kế tiếp của shinshu...

Vinagames CXQ