Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của phuongky

Ngày Thắng Người chơi
07/21-Vy0iiphuongkylast_chance
07/21-Vy0iiphuongkylast_chance
07/21+Vy0iiphuongkylast_chance
07/21-Vy0iiphuongkylast_chance
07/21-Vy0iiphuongkylast_chance
07/21-Vy0iiphuongkylast_chance
07/21-Vy0iiphuongkylast_chance
07/21+Vy0iiphuongkylast_chance
07/21+Vy0iiphuongkylast_chance
07/21+Vy0iiphuongkylast_chance
07/21=Vy0iiphuongkylast_chance
07/21+Vy0iiphuongkylast_chance
07/21-Vy0iiphuongkylast_chance
07/21-Vy0iiphuongky
07/21-Vy0iiphuongky
07/21-Vy0iiphuongky
07/21+Vy0iiphuongky
07/21-haivu63phuongkyGiatu
07/21+haivu63phuongkyGiatu
07/21+haivu63phuongky
07/21+Thientu02phuongky
07/21+Thientu02phuongky
07/21+Thientu02phuongky
07/21+Thientu02phuongkyAAA007
07/21+Thientu02phuongkyAAA007
07/21+Thientu02phuongky
07/21+Thientu02phuongky
07/21-Thientu02phuongky
07/21=Thientu02phuongkyNerissa
07/21-Thientu02phuongkyNerissa
07/21-phuongkyGiatu
07/21-phuongkyGiatu
07/21-phuongkyGiatu
07/21-x7_Bi_Longson3333phuongky
07/21-x7_Bi_Longson3333phuongky
07/21+phuongkyXuCaNa321
07/21+phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21-phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21+phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21+phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21-phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21-phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21-phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21-phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21-phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21-phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21+phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21-phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21+phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21-phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21-phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21-phuongkySugar_paXuCaNa321
07/21-phuongkyXuCaNa321
07/21+phuongkyXuCaNa321
07/21+phuongkyXuCaNa321
07/21-phuongkyson3333XuCaNa321
07/21-phuongkyson3333XuCaNa321
07/21=phuongkyson3333XuCaNa321
07/21-phuongkyson3333XuCaNa321
07/21-phuongkyson3333XuCaNa321
07/21-phuongkyson3333XuCaNa321
07/21-phuongkyson3333
07/21-phuongkyson3333
07/21-NguoiTriKy2phuongkyson3333
07/21-NguoiTriKy2phuongkyson3333
07/21+NguoiTriKy2phuongkyson3333
07/21-NguoiTriKy2phuongkyson3333
07/21+NguoiTriKy2phuongky
07/21=Thientu02phuongkyPhuong1986
07/21+Thientu02phuongky
07/20+Thientu02phuongkyNerissa
07/20+Thientu02phuongkyNerissa
07/20+Thientu02phuongky
07/20-Thientu02phuongky
07/20+Thientu02phuongkydai_ho
07/20+Thientu02phuongkydai_ho
07/20-Thientu02phuongkydai_ho
07/20-Thientu02phuongkydai_ho
07/20+Thientu02phuongkydai_ho
07/20=Thientu02phuongkydai_ho
07/20-Thientu02phuongkydai_ho
07/20-Thientu02phuongkydai_ho
07/20-Thientu02phuongkydai_ho
07/20-Thientu02phuongky
07/20-Thientu02phuongky
07/20-Thientu02phuongky
07/20-Thientu02phuongky
07/20+Thientu02phuongky
07/20-Thientu02phuongky
07/20-hoa_mieng_tuxigaphuongky
07/20=hoa_mieng_tuxigaphuongky
07/20-hoa_mieng_tuxigaphuongky
07/20-hoa_mieng_tuxigaphuongky
07/20-hoa_mieng_tuphuongky
07/20+hoa_mieng_tuThientu02phuongky
07/20+hoa_mieng_tuThientu02phuongky
07/20+hoa_mieng_tuThientu02phuongky
07/20-hoa_mieng_tuThientu02phuongky
07/20=hoa_mieng_tuThientu02phuongky
07/20-hoa_mieng_tuThientu02phuongky

Ván Bài Xệp kế tiếp của phuongky...

Vinagames CXQ