Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của nguluc

Ngày Thắng Người chơi
05/29+ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29-ngulucmuchu
05/29-ngulucmuchu
05/29-ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29-ngulucmuchu
05/29-ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29-ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29-ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29+ngulucmuchu
05/29-ngulucmuchu
05/29+choihettienngulucmuchu
05/29=choihettienngulucmuchu
05/29+choihettienngulucmuchu
05/29+choihettienngulucmuchu
05/29+choihettienngulucmuchu
05/29=choihettienngulucmuchu
05/29-choihettienngulucmuchu
05/29=choihettienngulucmuchu
05/29=choihettienngulucmuchu
05/29+choihettienngulucmuchu
05/29-choihettienngulucmuchu
05/29+choihettienngulucmuchu
05/29+choihettienngulucmuchu
05/29+thuan_60choihettienngulucmuchu
05/28-trummacaungulucmuchu
05/28+trummacaungulucmuchu
05/28+ngulucmuchu
05/28+ngulucmuchu
05/28=ngulucmuchuDonovan1975
05/28=ngulucmuchuDonovan1975
05/28+kill_to_killngulucmuchuDonovan1975
05/28+kill_to_killngulucmuchuDonovan1975
05/28-kill_to_killngulucmuchuDonovan1975
05/28-ngulucKiepToTamsarang_hae
05/28+dongtuungulucKiepToTamsarang_hae
05/28-dongtuungulucKiepToTamsarang_hae
05/28-dongtuungulucKiepToTamsarang_hae
05/28-dongtuungulucKiepToTamsarang_hae
05/28+dongtuungulucsarang_hae
05/28+dongtuungulucsarang_hae
05/28+dongtuungulucsarang_hae
05/28+dongtuungulucsarang_hae
05/28-kill_to_killgia_ham_dzuisarang_haenguluc
05/28-kill_to_killgia_ham_dzuisarang_haenguluc
05/28+kill_to_killgia_ham_dzuisarang_haenguluc
05/28-kill_to_killgia_ham_dzuisarang_haenguluc
05/28+kill_to_killgia_ham_dzuisarang_haenguluc
05/28+kill_to_killgia_ham_dzuisarang_haenguluc
05/28-kill_to_killgia_ham_dzuisarang_haenguluc
05/28-kill_to_killgia_ham_dzuisarang_haenguluc
05/28+kill_to_killsarang_haenguluc
05/28-kill_to_killsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killsarang_haenguluc
05/28=kill_to_killsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killsarang_haenguluc
05/28-kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28-kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28-kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28-kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28-kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28-kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28-kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28-kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28-kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28-kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28-kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc
05/28+kill_to_killJFFsarang_haenguluc

Ván Xập Xám kế tiếp của nguluc...

Vinagames CXQ