Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của kinglear

Ngày Thắng Người chơi
05/26-kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26+kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/26-kinglearmuchu
05/25-kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25-kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25-kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25-kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25+kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25-kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25-kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25+kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25+kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25+kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25-kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25-kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25+kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25-kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25=kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25-kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25-kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25-kinglearmuchuBanhTrang12on_che_dau
05/25-kinglearmuchuon_che_dau
05/25+kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25-kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25-kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25-kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25+kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25-kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25+kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25-kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25+kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25-kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25+kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25+kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25+kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25-kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25+kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25+kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25-kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25+kinglearmuchuHoanlinh4on_che_dau
05/25-kinglearmuchuon_che_dau
05/25=kinglearmuchuon_che_dau
05/25-kinglearmuchuon_che_dau
05/25+kinglearmuchuon_che_dau
05/25+kinglearmuchuon_che_dau
05/25+kinglearmuchufighting2016on_che_dau
05/25+kinglearmuchufighting2016on_che_dau
05/25-kinglearmuchufighting2016jean
05/25-kinglearmuchufighting2016jean
05/25=kinglearmuchufighting2016jean
05/25+kinglearmuchufighting2016jean

Ván Xập Xám kế tiếp của kinglear...

Vinagames CXQ