Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của johnnyhuyen

Ngày Thắng Người chơi
07/13-dongsongxanhhaitangjohnnyhuyensonnguyen906
07/13-sonnguyen906johnnyhuyenhaitang
07/13+Cafffe_pho68haitangjohnnyhuyensonnguyen906
07/13+Cafffe_pho68johnnyhuyen
07/07-Canhsat_113khetlet10vntigerjohnnyhuyen
07/07+Canhsat_113johnnyhuyenvntigerkhetlet10
07/07+Canhsat_113khetlet10vntigerjohnnyhuyen
07/07-Canhsat_113johnnyhuyenvntigerkhetlet10
07/07-Canhsat_113khetlet10vntigerjohnnyhuyen
07/07-Canhsat_113johnnyhuyenvntigerkhetlet10
07/07-Canhsat_113johnnyhuyen
07/07-culionithanhtapchoi0007johnnyhuyen
07/07-culijohnnyhuyentapchoi0007onithanh
07/07-culionithanhtapchoi0007johnnyhuyen
07/07-culijohnnyhuyentapchoi0007onithanh
07/07-MrHenjohnnyhuyentapchoi0007T2
07/07-MrHenT2tapchoi0007johnnyhuyen
07/07-MrHenjohnnyhuyentapchoi0007
07/07+MrHenMOTNGAYVUI99tapchoi0007johnnyhuyen
07/07-MrHenjohnnyhuyentapchoi0007MOTNGAYVUI99
07/07-MrHenMOTNGAYVUI99tapchoi0007johnnyhuyen
07/07+MrHenjohnnyhuyentapchoi0007MOTNGAYVUI99
07/07-MrHenMOTNGAYVUI99tapchoi0007johnnyhuyen
07/06-johnnyhuyenBidenLutranbinh1989Lu1960486
07/06-johnnyhuyenLu1960486tranbinh1989BidenLu
07/06-johnnyhuyenBidenLutranbinh1989Lu1960486
07/06+johnnyhuyentranbinh1989BidenLu
07/06+johnnyhuyenBidenLu
07/06-johnnyhuyenBidenLu
07/06-uttv123BatKhuatvnLucBinh13johnnyhuyen
07/06+uttv123johnnyhuyenLucBinh13BatKhuatvn
07/06+uttv123BatKhuatvnLucBinh13johnnyhuyen
07/06+uttv123johnnyhuyenLucBinh13BatKhuatvn
07/06-johnnyhuyenThanhTin1804Lone_Wolftaotho
07/06+johnnyhuyentaothoLone_WolfThanhTin1804
07/06+johnnyhuyenThanhTin1804Lone_Wolftaotho
07/06+johnnyhuyentaothoLone_WolfThanhTin1804
07/06+johnnyhuyenThanhTin1804Lone_Wolftaotho
07/06+johnnyhuyentaothoLone_WolfThanhTin1804
07/06-uttv123ying_yang_vntruongbaotujohnnyhuyen
07/06+uttv123johnnyhuyentruongbaotuying_yang_vn
07/06-uttv123ying_yang_vntruongbaotujohnnyhuyen
07/06-uttv123johnnyhuyentruongbaotuying_yang_vn
07/06-uttv123ying_yang_vntruongbaotujohnnyhuyen
07/05-bigheadjohnnyhuyenculiNhungUSA
07/04-cuvyhieumeocnoanhjohnnyhuyen
07/04+cuvyjohnnyhuyencnoanh
07/04+cuvybigheadcnoanhjohnnyhuyen
07/04-cuvyjohnnyhuyencnoanhbighead
07/04-cuvybigheadcnoanhjohnnyhuyen
07/04+cuvyjohnnyhuyenbighead
07/04-leontrucchiDL20johnnyhuyenmr_hai
07/04-leontrucchimr_haijohnnyhuyenDL20
07/04-leontrucchiDL20johnnyhuyenmr_hai
07/04-leontrucchimr_haijohnnyhuyenDL20
07/04-leontrucchiDL20johnnyhuyenmr_hai
07/04-leontrucchimr_haijohnnyhuyenDL20
07/04-leontrucchiDL20johnnyhuyenmr_hai
07/04-uttv123johnnyhuyentango_tx
06/30-Tinhkynu1975Chi5johnnyhuyen
06/30+Tinhkynu1975johnnyhuyenChi5
06/30+Tinhkynu1975Chi5johnnyhuyenhuyusa
06/30-Tinhkynu1975huyusajohnnyhuyenChi5
06/30-Tinhkynu1975Chi5johnnyhuyenhuyusa
06/30+Tinhkynu1975huyusajohnnyhuyenChi5
06/30+Tinhkynu1975Chi5johnnyhuyenhuyusa
06/30+Tinhkynu1975DaddieBjohnnyhuyenChi5
06/30-Tinhkynu1975Chi5johnnyhuyenDaddieB
06/30-VISAOBANGlongtong1234johnnyhuyenDanTheMan
06/30+VISAOBANGDanTheManjohnnyhuyenlongtong1234
06/30-VISAOBANGlongtong1234johnnyhuyenDanTheMan
06/30-VISAOBANGDanTheManjohnnyhuyenlongtong1234
06/30-VISAOBANGlongtong1234johnnyhuyenDanTheMan
06/30+HotPotJoseyNgjohnnyhuyenanhngoc15
06/30-jennypham95L0nerQuocNhanjohnnyhuyen
06/30-jennypham95johnnyhuyenQuocNhanL0ner
06/30-jennypham95L0nerQuocNhanjohnnyhuyen
06/30-jennypham95johnnyhuyenQuocNhanL0ner
06/30-jennypham95johnnyhuyen
06/30-hoaloijohnnyhuyenthammai65KiepAnChoi
06/30-hoaloiKiepAnChoithammai65johnnyhuyen
06/30+hoaloijohnnyhuyenthammai65KiepAnChoi
06/29-NormanU19cubeamjohnnyhuyen
06/29-NormanjohnnyhuyencubeamU19
06/29+NormanU19cubeamjohnnyhuyen
06/29-johnnyhuyencubeamU19
06/29-MrHenU19cubeamjohnnyhuyen
Vinagames CXQ