Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của jenanh00

Ngày Thắng Người chơi
06/15+jenanh00bagiaxiten
06/15+jenanh00hongdabagiaxiten
06/15-jenanh00hongdabagiaxiten
06/15=jenanh00hongdabagiaxiten
06/15+jenanh00hongdabagiaxiten
06/15+jenanh00hongdabagiaxiten
06/15+jenanh00hongdabagiaxiten
06/15+jenanh00hongdabagiaxiten
06/15-jenanh00hongdabagiaxiten
06/15+jenanh00hongdabagiaxiten
06/15-jenanh00hongdabagiaxiten
06/15-jenanh00hongdabagiaxiten
06/15+jenanh00hongdabagiaxiten
06/15-jenanh00hongdabagiaxiten
06/15-jenanh00hongdabagiaxiten
06/14-jenanh00bagiaxiten
06/14-jenanh00bagiaxitennganthuong
06/14-jenanh00bagiaxitennganthuong
06/14=jenanh00bagiaxitennganthuong
06/14-jenanh00bagiaxitennganthuong
06/14-jenanh00bagiaxitennganthuong
06/14-jenanh00Truchiennganthuong
06/14-jenanh00Truchiennganthuong
06/13-jenanh00DaNguyet20
06/13=jenanh00DaNguyet20nganthuong
06/13-jenanh00DaNguyet20nganthuong
06/13-jenanh00DaNguyet20
06/13-DaNguyet20jenanh00
06/13-DaNguyet20jenanh00
06/10-CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10-CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10+CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10-CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10-CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10-CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10-CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10+CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10+CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10+CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10-CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10+CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10-CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/10=CoHaiSaigonjenanh00thanhkim
06/07-jenanh00Ngot_1989DaNguyet20
06/07-jenanh00Ngot_1989DaNguyet20
06/07-jenanh00Ngot_1989DaNguyet20
06/07+jenanh00Ngot_1989DaNguyet20
06/07+jenanh00Ngot_1989DaNguyet20
06/07-jenanh00Ngot_1989DaNguyet20
06/07-jenanh00Ngot_1989DaNguyet20
06/07-jenanh00Ngot_1989DaNguyet20
06/07-jenanh00Ngot_1989DaNguyet20
06/06-Thuong_0312tammy111jenanh00
06/06-Thuong_0312tammy111jenanh00
06/06-Thuong_0312tammy111jenanh00
06/06=Thuong_0312tammy111jenanh00
06/06-Thuong_0312tammy111jenanh00
06/06=Thuong_0312tammy111jenanh00
06/06+Thuong_0312tammy111jenanh00
06/06=Thuong_0312tammy111jenanh00
06/06-Thuong_0312tammy111jenanh00
06/06-Thuong_0312tammy111jenanh00
06/06-Thuong_0312tammy111jenanh00
06/05-jenanh00hongdaBonLa1234
06/05-jenanh00hongdaBonLa1234
06/05-jenanh00hongdaBonLa1234
06/05=jenanh00hongdaBonLa1234
Vinagames CXQ