Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của choikhongnoi

Ngày Thắng Người chơi
01/26-Ghiendanhbaichoikhongnoi
01/26-choikhongnoiGhiendanhbai
01/26-choikhongnoiGhiendanhbai
01/26-choikhongnoiGhiendanhbai
01/26-choikhongnoix7_Bi_Long
01/26-choikhongnoix7_Bi_Long
01/26+choikhongnoix7_Bi_Long
01/26+choikhongnoix7_Bi_Long
01/26+choikhongnoiYakyo
01/26+choikhongnoiCX5_
01/25+choikhongnoiCX5_
01/25+choikhongnoiCX5_XiMuoi123
01/25-choikhongnoiCX5_XiMuoi123
01/25+choikhongnoiCX5_XiMuoi123
01/25=choikhongnoiCX5_XiMuoi123
01/25-choikhongnoiCX5_XiMuoi123
01/25+choikhongnoiCX5_
01/25-choikhongnoiCX5_XuCaNa321
01/25-choikhongnoiCX5_XuCaNa321
01/25-choikhongnoiCX5_
01/25-choikhongnoiPacpacemoiemEmGai_NamCam
01/25-choikhongnoiPacpacemoiemEmGai_NamCam
01/25+choikhongnoiEmGai_NamCam
01/25-XuongRongGaichoikhongnoiariel
01/25-XuongRongGaichoikhongnoiariel
01/25-XuongRongGaichoikhongnoiariel
01/25-XuongRongGaichoikhongnoiariel
01/25+XuongRongGaichoikhongnoi
01/24-choikhongnoiVydiep86TinhKhucVang
01/24-choikhongnoiVydiep86TinhKhucVang
01/24-choikhongnoiTinhKhucVang
01/24+choikhongnoiKhocdi_emTinhKhucVang
01/24-choikhongnoiKhocdi_emTinhKhucVang
01/24-choikhongnoiKhocdi_emTinhKhucVang
01/24+choikhongnoiKhocdi_emTinhKhucVang
01/24-choikhongnoiKhocdi_emTinhKhucVang
01/24+choikhongnoiKhocdi_emsuongcali
01/24-choikhongnoiKhocdi_emsuongcali
01/24+choikhongnoiKhocdi_emsuongcali
01/24+choikhongnoiKhocdi_em
01/24+choikhongnoiThaoMy08TinhKhucVang
01/24+choikhongnoiThaoMy08TinhKhucVang
01/24+choikhongnoiThaoMy08
01/24+choikhongnoiThaoMy08
01/24-choikhongnoiThaoMy08DuyThanh
01/24-choikhongnoiThaoMy08DuyThanh
01/24-choikhongnoiThaoMy08DuyThanh
01/24-choikhongnoiThaoMy08DuyThanh
01/24+choikhongnoiThaoMy08DuyThanh
01/24-choikhongnoiDuyThanh
01/24+choikhongnoipmloananhmpDuyThanh
01/24+choikhongnoipmloananhmp
01/24-choikhongnoipmloananhmp
01/23-Troy_Truongchoikhongnoi
01/23-Troy_Truongchoikhongnoi
01/23-Troy_Truongchoikhongnoi
01/23+Co8_saigonnTroy_Truongchoikhongnoi
01/23-Co8_saigonnTroy_Truongchoikhongnoi
01/23+Co8_saigonnTroy_Truongchoikhongnoi
01/23-Co8_saigonnTroy_Truongchoikhongnoi
01/23+Co8_saigonnTroy_Truongchoikhongnoi
01/23-Co8_saigonnTroy_Truongchoikhongnoi
01/23+choikhongnoiYakyo
01/23+choikhongnoiYakyo
01/23+choikhongnoiYakyo
01/23+choikhongnoiYakyo
01/23+choikhongnoiYakyo
01/23-choikhongnoiDuyThanhkokie
01/23-choikhongnoiDuyThanhkokie
01/23-choikhongnoiDuyThanhkokie
01/23-choikhongnoiDuyThanhkokie
01/23+choikhongnoiDuyThanhkokie
01/23-choikhongnoiDuyThanhkokie
01/23+choikhongnoiDuyThanhkokie
01/23+choikhongnoiDuyThanhkokie
01/23-choikhongnoiHARRY1832Dontcare
01/23-choikhongnoiHARRY1832Dontcare
01/23-choikhongnoiHARRY1832Dontcare
01/23-choikhongnoiDontcare
01/23-choikhongnoiDontcare
01/22-choikhongnoiGhiendanhbai
01/22-choikhongnoiXuCaNa321Ghiendanhbai
01/22-choikhongnoiGhiendanhbai
01/22-choikhongnoiGhiendanhbai
01/22+choikhongnoiGhiendanhbai
01/22+choikhongnoingocxanh71
01/22+choikhongnoingocxanh71
01/22+choikhongnoiYakyo
01/22+choikhongnoiYakyo
01/22+choikhongnoiYakyo
01/21-choikhongnoiXuCaNa321ngamict6776
01/21-choikhongnoiXuCaNa321ngamict6776
01/21-choikhongnoiXuCaNa321
01/21+choikhongnoiXuCaNa321
01/21-choikhongnoiXuCaNa321
01/21+choikhongnoiXuCaNa321
01/21+choikhongnoiXuCaNa321
01/20-choikhongnoiTinhKhucVangTroy_Truong
01/20-choikhongnoiTinhKhucVangTroy_Truong
01/20-choikhongnoiTinhKhucVangTroy_Truong

Ván Bài Xệp kế tiếp của choikhongnoi...

Vinagames CXQ