Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của XI_XON_KETUI

Ngày Thắng Người chơi
07/06+XI_XON_KETUIc2c_CheT_c2cwwe
07/06-XI_XON_KETUIX___Xwwec2c_CheT_c2c
07/06-XI_XON_KETUIc2c_CheT_c2cwweX___X
07/06-XI_XON_KETUIX___Xwwec2c_CheT_c2c
07/06-XI_XON_KETUIc2c_CheT_c2cwweX___X
07/06+XI_XON_KETUIX___Xwwec2c_CheT_c2c
07/06-XI_XON_KETUIc2c_CheT_c2cwweX___X
07/06-XI_XON_KETUIX___Xwwec2c_CheT_c2c
07/06+XI_XON_KETUIc2c_CheT_c2cwweX___X
07/06+XI_XON_KETUIX___Xwwec2c_CheT_c2c
07/06-XI_XON_KETUIc2c_CheT_c2cwweX___X
07/06+XI_XON_KETUIX___Xwwec2c_CheT_c2c
07/06-XI_XON_KETUIc2c_CheT_c2cwweX___X
07/06+XI_XON_KETUIX___Xwwec2c_CheT_c2c
07/06-XI_XON_KETUIc2c_CheT_c2cwweX___X
07/06-XI_XON_KETUIX___Xwwec2c_CheT_c2c
Vinagames CXQ