Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của KrisTTy

Ngày Thắng Người chơi
02/26-Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26+Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26+Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26+Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-Ethan76KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26+Ethan76Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26+KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-Can_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-KrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26+caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26+caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26+caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26+caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26+caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26+caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26+caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26+caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26+caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26+caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26=caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26+caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26+caothusjKrisTTySTAY_N_PLAYCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaSTAY_N_PLAYKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTyCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaKrisTTy
02/26+caothusjKrisTTyCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTyCan_Sa
02/26+caothusjCan_SaKrisTTy
02/26-caothusjKrisTTyCan_Sa
02/26-caothusjCan_SaKrisTTy
02/26-KrisTTyGialai_3Umyonlyonegietlasechet
02/26-KrisTTygietlasechetUmyonlyoneGialai_3
02/26-KrisTTyGialai_3Umyonlyonegietlasechet
02/26-KrisTTygietlasechetUmyonlyone
02/26-KrisTTyUmyonlyonegietlasechet
02/26-KrisTTygietlasechetUmyonlyone
02/26-KrisTTyUmyonlyonegietlasechet
02/26-KrisTTygietlasechetUmyonlyone
02/26-KrisTTyUmyonlyonegietlasechet
02/26+KrisTTygietlasechetUmyonlyoneVi_123
02/26+KrisTTyVi_123Umyonlyonegietlasechet
02/26-KrisTTygietlasechetUmyonlyoneVi_123
02/26+KrisTTytrung_sathu
02/26-KrisTTytrung_sathu
02/26-KrisTTytrung_sathu
02/26-KrisTTytrung_sathu
02/26+KrisTTytrung_sathu
02/26+KrisTTytrung_sathu

Ván Tiến Lên kế tiếp của KrisTTy...

Vinagames CXQ