Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của Kha

Ngày Thắng Người chơi
09/24-sheilamuchujeanKha
09/24+sheilamuchujeanKha
09/24-sheilamuchujeanKha
09/24-sheilamuchujeanKha
09/24+sheilamuchujeanKha
09/24-sheilamuchujeanKha
09/24-sheilamuchujeanKha
09/24-sheilamuchujeanKha
09/24-sheilamuchujeanKha
09/24-sheilamuchujeanKha
09/24-sheilamuchujeanKha
09/24+sheilamuchujeanKha
09/24+sheilamuchujeanKha
09/23-muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23+muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23-muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23-muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23-muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23+muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23+muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23+muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23-muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23-muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23+muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23-muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23-muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23-muchudinosaur_rexKhafighting2016
09/23+muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23=muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23-muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23-muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23-muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23+muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23-muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23-muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23-muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23+muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23-muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23+muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23+muchudinosaur_rexKhaLinh_chau_tu
09/23=muchudinosaur_rexKha
09/23+muchudinosaur_rexKha
09/23-muchudinosaur_rexKha
09/23+muchudinosaur_rexKha
09/23-muchudinosaur_rexKha
09/23+muchudinosaur_rexKha
09/23+muchudinosaur_rexKha
09/23+muchudinosaur_rexKha
09/23+muchudinosaur_rexKha
09/23+muchudinosaur_rexKha
09/23+muchudinosaur_rexKha
09/23-muchudinosaur_rexKha
09/23=muchudinosaur_rexKha
09/23-muchudinosaur_rexKha
09/23+muchudinosaur_rexKha
09/23-muchudinosaur_rexKha
09/23=muchudinosaur_rexKha
09/22-Khamuchu
09/22+Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22+Khamuchu
09/22+Khamuchu
09/22+Khamuchu
09/22+Khamuchu
09/22+Khamuchu
09/22+Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22+Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22+Khamuchu
09/22+Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22+Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22+Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22-Khamuchu
09/22+KhamuchuFuThuyDom
09/22-KhamuchuFuThuyDom
09/22-KhamuchuFuThuyDom
09/22+KhamuchuFuThuyDom
09/22-KhamuchuFuThuyDom
09/22=KhamuchuFuThuyDom
09/22+KhamuchuFuThuyDom
09/22-KhamuchuFuThuyDom
09/22+KhamuchuFuThuyDom
09/22-KhamuchuFuThuyDom
09/22-KhamuchuFuThuyDom
09/22+KhamuchuFuThuyDom
09/22-KhamuchuFuThuyDom
09/22=KhamuchuFuThuyDom
09/22-KhamuchuFuThuyDom

Ván Xập Xám kế tiếp của Kha...

Vinagames CXQ