Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của Giatu

Ngày Thắng Người chơi
05/19-Giatubabykittie
05/19-Giatubabykittie
05/19-truclam16babykittieGiatu
05/19-truclam16babykittieGiatu
05/19-truclam16babykittieGiatu
05/19-truclam16babykittieGiatu
05/19-truclam16babykittieGiatu
05/19+truclam16babykittieGiatu
05/19-truclam16babykittieGiatu
05/19-truclam16babykittieGiatu
05/19+truclam16babykittieGiatu
05/19+truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19-truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19-truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19=truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19-truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19-truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19-truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19+truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19-truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19-truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19-truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19-truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19-truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19+truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19+truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19+truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19-truclam16KentNgbabykittieGiatu
05/19+truclam16babykittieGiatu
05/19+truclam16babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19+KentNgbabykittieGiatu
05/19-KentNgbabykittieGiatu
05/19+KentNgbabykittieGiatu
05/19+KentNgbabykittieGiatu
05/19+KentNgbabykittieGiatu
05/19-KentNgbabykittieGiatu
05/19=KentNgbabykittieGiatu
05/19-KentNgbabykittieGiatu
05/19-KentNgbabykittieGiatu
05/19+KentNgbabykittieGiatu
05/19-KentNgbabykittieGiatu
05/19-KentNgbabykittieGiatu
05/19-KentNgbabykittieGiatu
05/19-KentNgbabykittieGiatu
05/19-KentNgbabykittieGiatu
05/19=KentNgbabykittieGiatu
05/19-KentNgbabykittieGiatu
05/19-KentNgbabykittieGiatu
05/19-KentNgbabykittieGiatu
05/19+KentNgbabykittieGiatu
05/19=babykittieKentNgGiatu
05/19+babykittieKentNgGiatu
05/19=babykittieKentNgGiatu
05/19+babykittieKentNgGiatu
05/19-babykittieKentNgGiatu
05/19=babykittieKentNgGiatu
05/19-babykittieKentNgGiatu
05/19+babykittieKentNgGiatu
05/19+babykittieKentNgGiatu
05/19+babykittieKentNgGiatu
05/19-babykittieKentNgGiatu
05/19=babykittieKentNgGiatu
05/19-babykittieKentNgGiatu
05/19+babykittieKentNgGiatu
05/19-babykittieKentNgGiatu
05/19-babykittieKentNgGiatu
05/19-babykittieKentNgGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19=babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19-babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu
05/19+babykittieGiatu

Ván Xập Xám kế tiếp của Giatu...

Vinagames CXQ