Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Duyen_Thien

Ngày Thắng Người chơi
07/17+hoaloitianhthandoanDuyen_Thien
07/17+hoaloiDuyen_Thienthandoantianh
07/17+hoaloithandoanDuyen_Thien
07/17-hoaloiDuyen_Thienthandoan
07/17+hoaloibumbum_ttpthandoanDuyen_Thien
07/17+hoaloiDuyen_Thienthandoanbumbum_ttp
07/17-hoaloibumbum_ttpthandoanDuyen_Thien
07/17-hoaloiDuyen_Thienthandoanbumbum_ttp
07/17-hoaloibumbum_ttpthandoanDuyen_Thien
07/17=hoaloiDuyen_Thienthandoanbumbum_ttp
07/17-hoaloibumbum_ttpthandoanDuyen_Thien
07/17+hoaloiDuyen_Thienthandoanbumbum_ttp
07/17-hoaloibumbum_ttpthandoanDuyen_Thien
07/17+hoaloiDuyen_Thienthandoanbumbum_ttp
07/17-hoaloibumbum_ttpthandoanDuyen_Thien
07/17+hoaloiDuyen_Thienthandoanbumbum_ttp
07/17+hoaloibumbum_ttpthandoanDuyen_Thien
07/17-hoaloiDuyen_Thienthandoanbumbum_ttp
07/17-hoaloibumbum_ttpthandoanDuyen_Thien
07/17-hoaloiDuyen_Thienthandoanbumbum_ttp
07/17+hoaloibumbum_ttpthandoanDuyen_Thien
07/17+hoaloiDuyen_Thienthandoanbumbum_ttp
07/17-hoaloibumbum_ttpthandoanDuyen_Thien
07/17+hoaloiDuyen_Thienthandoanbumbum_ttp
07/17+hoaloibumbum_ttpthandoanDuyen_Thien
07/17-hoaloiDuyen_Thienthandoanbumbum_ttp
07/17-hoaloibumbum_ttpthandoanDuyen_Thien
07/17-hoaloiDuyen_Thienthandoandoangiahan
07/17-hoaloidoangiahanthandoanDuyen_Thien
07/17+hoaloiDuyen_Thienthandoancubeam
07/17+hoaloicubeamthandoanDuyen_Thien
07/07-O_GiaBuiDoidinhkimDuyen_Thien
07/07-O_GiaBuiDoiDuyen_Thiendinhkim
07/07-O_GiaBuiDoidinhkimDuyen_Thien
07/07-O_GiaBuiDoiDuyen_Thiendinhkim
07/07-O_GiaBuiDoidinhkimDuyen_Thien
07/07-O_GiaBuiDoiDuyen_Thiendinhkim
07/07+dinhkimDuyen_Thien
07/07+tramhuynh2Duyen_Thiendinhkim
07/07+tramhuynh2dinhkimDuyen_Thien
07/07-tramhuynh2Duyen_Thiendinhkim
07/07-dinhkimDuyen_Thien
07/07=Duyen_Thiendinhkim
07/07-dinhkimDuyen_Thien
07/07-Duyen_Thiendinhkim
07/07-dinhkimDuyen_Thien
07/07+Duyen_Thiendinhkim
07/07-dinhkimDuyen_Thien
07/07-kill_to_killDuyen_Thiendinhkim
07/07+kill_to_killdinhkimDuyen_Thien
07/07+kill_to_killDuyen_ThienTommy32dinhkim
07/07-kill_to_killdinhkimTommy32Duyen_Thien
07/07-kill_to_killDuyen_ThienTommy32dinhkim
07/07+kill_to_killTommy32Duyen_Thien
07/07-kill_to_killDuyen_ThienTommy32
07/07+kill_to_killmechua243Tommy32Duyen_Thien
07/07-kill_to_killDuyen_ThienTommy32mechua243
07/07-kill_to_killmechua243Tommy32Duyen_Thien
07/07+kill_to_killDuyen_Thienmechua243
07/07+kill_to_killmechua243Duyen_Thien
07/07-kill_to_killDuyen_Thienmechua243
07/07-kill_to_killmechua243Duyen_Thien
07/06-Lu1960486KhanhTran09Duyen_Thienfargo12345
07/06+Lu1960486fargo12345Duyen_Thien
07/06+Lu1960486jamaisDuyen_Thienfargo12345
07/06-Lu1960486fargo12345Duyen_Thienjamais
07/06-jamaisDuyen_Thienfargo12345
07/06-PhamLaifargo12345Duyen_Thienjamais
07/06-PhamLaijamaisDuyen_Thienfargo12345
07/06+PhamLaifargo12345Duyen_Thienjamais
07/06-PhamLaijamaisDuyen_Thienfargo12345
Vinagames CXQ