Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của CX5_

Ngày Thắng Người chơi
10/01-cuccuc__kucity_hunterCX5_
10/01+cuccuc__kuCX5_
10/01+cuccuc__kuCX5_
10/01+cuccuc__kuCX5_
10/01+cuccuc__kuKiepToTamCX5_
10/01+cuccuc__kuKiepToTamCX5_
10/01-cuccuc__kuKiepToTamCX5_
10/01+cuccuc__kuCX5_
10/01+cuccuc__kuCX5_
10/01+cuccuc__kuCX5_
10/01-cuccuc__kuCX5_
09/30-tusac_MyNhanscorpionCX5_
09/30-tusac_MyNhanscorpionCX5_
09/30-tusac_MyNhanscorpionCX5_
09/30-tusac_MyNhanscorpionCX5_
09/30-CX5_Daddy_KutiTiengMuaBuon
09/30-CX5_Daddy_KutiTiengMuaBuon
09/30-CX5_Daddy_KutiTiengMuaBuon
09/30-CX5_Daddy_KutiTiengMuaBuon
09/30+CX5_Daddy_Kuti
09/30+CX5_MaiLuong
09/30+CX5_MaiLuong
09/30+CX5_MaiLuong
09/30+CX5_nhuphan
09/30+CX5_ngoclong4nhuphan
09/30-CX5_ngoclong4nhuphan
09/30+CX5_ngoclong4nhuphan
09/30-CX5_ngoclong4nhuphan
09/30-CX5_ngoclong4nhuphan
09/30+CX5_ngoclong4
09/30-hoa_mieng_tukonhonoiCX5_
09/30-hoa_mieng_tukonhonoiCX5_
09/30+hoa_mieng_tukonhonoiCX5_
09/30+hoa_mieng_tukonhonoiCX5_
09/30=hoa_mieng_tukonhonoiCX5_
09/30+hoa_mieng_tukonhonoiCX5_
09/30+hoa_mieng_tuCX5_
09/30+hoa_mieng_tuCX5_
09/30-hoa_mieng_tuCX5_
09/30-AAAkebaodongCX5_
09/30-AAAkebaodongCX5_
09/30+AAAkebaodongCX5_
09/30-AAAkebaodongCX5_
09/30-AAAkebaodongCX5_
09/30-CX5_kebaodongscorpion
09/30-CX5_kebaodongscorpion
09/30-CX5_kebaodong
09/29-hongdaCX5_
09/29-ThanhDa315CX5_
09/29-ThanhDa315RubyCX5_
09/29+ThanhDa315Rachgia1CX5_
09/29=ThanhDa315Rachgia1CX5_
09/29+ThanhDa315Rachgia1CX5_
09/29+ThanhDa315CX5_
09/29=ThanhDa315ngoclong4CX5_
09/29-ngoclong4CX5_
09/29-ngoclong4CX5_
09/29+vuonrauxanhngoclong4CX5_
09/29-vuonrauxanhngoclong4CX5_
09/28-CX5_loandang68scorpion
09/28+CX5_loandang68
09/28+CX5_loandang68
09/28+CX5_loandang68
09/28+CX5_Daddy_Kuti
09/28+CX5_AnhCaliDaddy_Kuti
09/28+CX5_AnhCaliDaddy_Kuti
09/28-CX5_AnhCaliDaddy_Kuti
09/28-CX5_AnhCaliLuckyTiger
09/28-CX5_AnhCali
09/28+CX5_AnhCali
09/28+CX5_AnhCali
09/28-hoa_mieng_tuLamTuyenCX5_
09/28-hoa_mieng_tuCX5_
09/28-hoa_mieng_tuCX5_
09/28-hoa_mieng_tuCX5_LamTuyen
09/28+hoa_mieng_tuCX5_
09/28+hoa_mieng_tuCX5_
09/28+hoa_mieng_tuCX5_
09/28-hoa_mieng_tuCX5_
09/28-hoa_mieng_tuCX5_
09/28+hoa_mieng_tuCX5_
09/28-hoa_mieng_tuCX5_
09/28-juventusfcCX5_
09/28+hoa_mieng_tujuventusfcCX5_
09/28-CX5_juventusfchoa_mieng_tu
09/28-CX5_juventusfchoa_mieng_tu
09/28-CX5_juventusfchoa_mieng_tu
09/28+CX5_juventusfchoa_mieng_tu
09/28-CX5_juventusfc
09/28+CX5_juventusfc
09/27-XamxiDuJimmy_pham1CX5_
09/27-XamxiDuJimmy_pham1CX5_
09/27-XamxiDuJimmy_pham1CX5_
09/27-XamxiDuJimmy_pham1CX5_
09/27=XamxiDuJimmy_pham1CX5_
09/27-XamxiDuJimmy_pham1CX5_
09/27-Jimmy_pham1CX5_
09/27-scorpionJimmy_pham1CX5_
09/27+scorpionCX5_
09/27-scorpionCX5_

Ván Bài Xệp kế tiếp của CX5_...

Vinagames CXQ