Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của AcuRa_MDX

Ngày Thắng Người chơi
07/13-kill_to_killAcuRa_MDXtruclam16ichiro
07/13-kill_to_killAcuRa_MDXtruclam16ichiro
07/13-kill_to_killAcuRa_MDXtruclam16ichiro
07/13-kill_to_killAcuRa_MDXtruclam16ichiro
07/13-kill_to_killAcuRa_MDXtruclam16ichiro
07/13+kill_to_killAcuRa_MDXtruclam16ichiro
07/13+kill_to_killAcuRa_MDXtruclam16ichiro
07/12+AcuRa_MDXChualua
07/12+AcuRa_MDXChualua
07/12+AcuRa_MDXChualua
07/12-muchuAcuRa_MDXChualuacho_tui_choi
07/12-muchuAcuRa_MDXChualuacho_tui_choi
07/12-muchuAcuRa_MDXChualuacho_tui_choi
07/12+muchuAcuRa_MDXChualuacho_tui_choi
07/12+muchuAcuRa_MDXChualuacho_tui_choi
07/12-muchuAcuRa_MDXChualuacho_tui_choi
07/12+muchuAcuRa_MDXChualua
07/12=muchuAcuRa_MDXChualua
07/12+muchuAcuRa_MDXChualua
07/12-muchuAcuRa_MDXChualua
07/12+muchuAcuRa_MDXChualua
07/12-muchuAcuRa_MDXChualua
07/12-muchuAcuRa_MDXChualua
07/12-muchuAcuRa_MDXChualua
07/12=muchuAcuRa_MDXChualua
07/04-TThuongLansureAcuRa_MDXkill_to_kill
07/04-TThuongLansureAcuRa_MDXkill_to_kill
06/30-AcuRa_MDXTHvinhchauAlextranbeau
06/30+AcuRa_MDXTHvinhchauAlextranbeau
06/30-AcuRa_MDXTHvinhchauAlextranbeau
06/30-AcuRa_MDXTHvinhchauAlextranbeau
06/30-AcuRa_MDXTHvinhchauAlextranbeau
06/30-AcuRa_MDXTHvinhchauAlextranbeau
06/30+AcuRa_MDXTHvinhchauAlextranbeau
06/30+AcuRa_MDXTHvinhchauAlextranbeau
06/30=AcuRa_MDXTHvinhchaubeau
06/30+AcuRa_MDXTHvinhchaubeau
06/30-AcuRa_MDXTHvinhchauGiaitrilavuibeau
06/30-AcuRa_MDXTHvinhchauGiaitrilavuibeau
06/30-AcuRa_MDXTHvinhchauGiaitrilavuibeau
06/30+AcuRa_MDXTHvinhchauGiaitrilavuibeau
06/30-AcuRa_MDXTHvinhchauGiaitrilavuibeau
06/30-AcuRa_MDXTHvinhchaubeau
06/30-AcuRa_MDXTHvinhchauphuongkybeau
06/30+AcuRa_MDXTHvinhchauphuongkybeau
06/30-AcuRa_MDXTHvinhchauphuongky
06/30+AcuRa_MDXTHvinhchauphuongkysky
06/30+AcuRa_MDXTHvinhchauphuongkysky
06/30+AcuRa_MDXTHvinhchauphuongkysky
Vinagames CXQ