Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của kienchua

Ngày Thắng Người chơi
07/17-lap001_wwejawhe69kienchua
07/17-lap001_kienchuajawhe69wwe
07/17-lap001_wwejawhe69kienchua
07/17+lap001_kienchuajawhe69wwe
07/17-lap001_wwejawhe69kienchua
07/17=kienchuajawhe69wwe
07/17+wwejawhe69kienchua
07/17+Covickienchuajawhe69wwe
07/17-Covicwwejawhe69kienchua
07/17-Covickienchuajawhe69wwe
07/17-lambada999saymenbaikienchua
07/17+lambada999kienchuasaymenbai
07/17-lambada999anh53saymenbaikienchua
07/17-lambada999kienchuaanh53
07/17+lambada999anh53kienchua
07/17-lap001_cuteo123kienchuaQueenDiamonD
07/17-lap001_QueenDiamonDkienchua
07/17-lap001_kienchuaQueenDiamonD
07/17-lap001_kienchualetrung99
07/17-lap001_letrung99kienchuanguahoang69
07/17-lap001_nguahoang69kienchualetrung99
07/17+lap001_loandang68kienchuanguahoang69
07/17+lap001_nguahoang69kienchua
07/17+lap001_kienchuanguahoang69
07/17+lap001_nguahoang69kienchua
07/17-lap001_kienchuanguahoang69
07/17-vi0letnguahoang69kienchualap001_
07/17-vi0letkienchuanguahoang69
07/17-vi0letnguahoang69kienchualoandang68
07/17+loandang68kienchuanguahoang69
07/17+MR2nguahoang69kienchualoandang68
07/17+MR2loandang68kienchuanguahoang69
07/17-MR2nguahoang69kienchuacaothutanh
07/17-MR2caothutanhkienchuanguahoang69
07/17-MR2nguahoang69kienchuacaothutanh
07/17+MR2caothutanhkienchuanguahoang69
07/17+MR2nguahoang69kienchuacaothutanh
07/17-MR2caothutanhkienchuanguahoang69
07/17-MR2nguahoang69kienchuacaothutanh
07/17-MR2caothutanhkienchuanguahoang69
07/17-MR2nguahoang69kienchuacaothutanh
07/17+MR2caothutanhkienchuanguahoang69
07/17-MR2nguahoang69kienchuacaothutanh
07/17-MR2caothutanhkienchuanguahoang69
07/17-MR2nguahoang69kienchuacaothutanh
07/17-MR2caothutanhkienchuanguahoang69
07/17-MR2nguahoang69kienchuacaothutanh
07/17-MR2caothutanhkienchuanguahoang69
07/17-MR2nguahoang69kienchuacaothutanh
07/17=MR2caothutanhkienchua
07/17-MR2Lu1960486kienchuacaothutanh
07/17-MR2caothutanhkienchuaLu1960486
07/17-MR2Lu1960486kienchuacaothutanh
07/17-MR2caothutanhkienchuaLu1960486
07/17-MR2Lu1960486kienchuacaothutanh
07/17-MR2caothutanhkienchuaLu1960486
07/17-LamHoangkienchuaminh_62x_mine
07/17-LamHoangx_mineminh_62kienchua
07/17-LamHoangkienchuaminh_62x_mine
07/17+LamHoangx_mineminh_62kienchua
07/17-LamHoangkienchuaminh_62x_mine
07/17-LamHoangx_mineminh_62kienchua
07/17-LamHoangkienchuaminh_62x_mine
07/17-LamHoangx_minekienchua
07/17-LamHoangkienchualaogiax_mine
07/17-LamHoangx_minelaogiakienchua
07/17-LamHoangkienchualaogiax_mine
07/16-LamHoangx_minelaogiakienchua
07/16-LamHoangkienchualaogia
07/16-LamHoanglambada999kienchua
07/16-LamHoangkienchuavietnamlambada999
07/16+LamHoanglambada999vietnamkienchua
07/16-LamHoangkienchuavietnamlambada999
07/16-LamHoanglambada999kienchua
07/16-LamHoangkienchualambada999
07/16-LamHoanglambada999kienchua
07/16+LamHoangkienchualambada999
07/16-LamHoanglambada999dinosaur_rexkienchua
07/16-LamHoangkienchuadinosaur_rexlambada999
07/16+LamHoanglambada999kienchua
07/16-LamHoangkienchuanguyenquang
07/16+LamHoangthanbai_F54nguyenquangkienchua
07/16-LamHoangkienchuanguyenquangthanbai_F54
07/16-thanbai_F54nguyenquangkienchua
07/16-kienchuanguyenquangthanbai_F54
07/16-congminh8thanbai_F54nguyenquangkienchua
07/16+congminh8kienchuanguyenquang
07/16-congminh8hiepphomanguyenquangkienchua
07/16-congminh8kienchuanguyenquanghiepphoma
07/16-congminh8hiepphomanguyenquangkienchua
07/16-congminh8kienchuanguyenquanghiepphoma
07/16+congminh8hiepphomanguyenquangkienchua
07/16-congminh8kienchuanguyenquanghiepphoma
07/16+congminh8hiepphomanguyenquangkienchua
07/16+kienchuanguyenquanghiepphoma
07/16-hiepphomanguyenquangkienchua
07/16-zzzz19991kienchuanguyenquanghiepphoma
07/16+zzzz19991hiepphomanguyenquangkienchua
07/16-zzzz19991kienchuanguyenquanghiepphoma
07/16+zzzz19991hiepphomanguyenquangkienchua

Ván Tiến Lên kế tiếp của kienchua...

Vinagames CXQ