Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của T_Chi_Khang

Ngày Thắng Người chơi
12/09-ichiroVelar_blackT_Chi_KhangYenNhi_2020
12/09-ichiroYenNhi_2020T_Chi_KhangVelar_black
12/09-ichiroVelar_blackT_Chi_KhangYenNhi_2020
12/09-ichiroYenNhi_2020T_Chi_KhangVelar_black
12/09-ichiroVelar_blackT_Chi_KhangYenNhi_2020
12/09-ichiroYenNhi_2020T_Chi_KhangVelar_black
12/09-ichiroVelar_blackT_Chi_KhangYenNhi_2020
12/09-ichiroYenNhi_2020T_Chi_KhangVelar_black
12/09-ichiroVelar_blackT_Chi_KhangYenNhi_2020
12/09-ichiroYenNhi_2020T_Chi_KhangVelar_black
12/09+ichiroVelar_blackT_Chi_KhangYenNhi_2020
12/09-ichiroYenNhi_2020T_Chi_KhangVelar_black
12/09-ichiroVelar_blackT_Chi_KhangYenNhi_2020
12/09=ichiroYenNhi_2020T_Chi_Khang
12/02-T_Chi_KhangYenNgo77nhieunguyen
12/02+T_Chi_KhangnhieunguyenCat_320UYenNgo77
12/02-T_Chi_KhangYenNgo77Cat_320Unhieunguyen
12/02+T_Chi_KhangnhieunguyenCat_320UYenNgo77
12/02-T_Chi_KhangYenNgo77Cat_320Unhieunguyen
12/02-lakers_1T_Chi_KhangNgheovibaihongminhanh
12/02-Chau_NguyenT_Chi_KhangThanh_DaYenNgo77
12/02-Chau_NguyenYenNgo77Thanh_DaT_Chi_Khang
12/02-Chau_NguyenT_Chi_KhangYenNgo77
12/02-Chau_NguyenYenNgo77T_Chi_Khang
12/02-Chau_NguyenT_Chi_KhangYenNgo77
12/02-Chau_NguyenYenNgo77T_Chi_Khang
12/02-Chau_NguyenT_Chi_KhangYenNgo77
12/02+Chau_NguyenYenNgo77T_Chi_Khang
12/02-x7_Bi_LongT_Chi_KhangChanTroi_Tim
12/02-x7_Bi_LongChanTroi_TimT_Chi_Khang
12/02-T_Chi_KhangDinhMenh_18TranTrung
12/02-TranTrungDinhMenh_18T_Chi_Khang
12/02-T_Chi_KhangDinhMenh_18TranTrung
12/02-TranTrungDinhMenh_18T_Chi_Khang
12/02-T_Chi_KhangDinhMenh_18TranTrung
12/02-TranTrungDinhMenh_18T_Chi_Khang
12/02+T_Chi_KhangDinhMenh_18TranTrung
12/02-TranTrungDinhMenh_18T_Chi_Khang
12/02-DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-DinhMenh_18TranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02+DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02+DinhMenh_18TranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02+DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-DinhMenh_18TranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-DinhMenh_18TranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-DinhMenh_18TranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-DinhMenh_18TranTrungT_Chi_Khang
12/02+DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-HaoKietTranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02+HaoKietT_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-HaoKietTranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02+HaoKietT_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-HaoKietTranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-HaoKietT_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-HaoKietTranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02+HaoKietT_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02+HaoKietTranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
11/30+ThaisonYenNhi_2020T_Chi_KhangThanh_Da
11/30-ThaisonThanh_DaT_Chi_KhangYenNhi_2020
11/30-ThaisonYenNhi_2020T_Chi_KhangThanh_Da
11/30-ThaisonThanh_DaT_Chi_KhangYenNhi_2020
11/30+ThaisonYenNhi_2020T_Chi_KhangThanh_Da
11/30-ThaisonThanh_DaT_Chi_KhangYenNhi_2020
11/30-ThaisonYenNhi_2020T_Chi_KhangThanh_Da
11/30-ThaisonThanh_DaT_Chi_KhangYenNhi_2020
11/30+ThaisonYenNhi_2020T_Chi_KhangThanh_Da
11/30-ThaisonThanh_DaT_Chi_KhangYenNhi_2020
11/30+ThaisonYenNhi_2020T_Chi_KhangThanh_Da
11/30-ThaisonThanh_DaT_Chi_KhangYenNhi_2020
11/30+ThaisonYenNhi_2020T_Chi_KhangThanh_Da
11/30-ThaisonThanh_DaT_Chi_KhangYenNhi_2020
11/30-ThaisonYenNhi_2020T_Chi_KhangThanh_Da
11/30-ThaisonThanh_DaT_Chi_KhangYenNhi_2020
11/30+ThaisonYenNhi_2020T_Chi_KhangThanh_Da
11/30-ThaisonThanh_DaT_Chi_KhangYenNhi_2020
11/30-ThaisonYenNhi_2020T_Chi_KhangThanh_Da
11/30+ThaisonThanh_DaT_Chi_KhangYenNhi_2020
11/30+ThaisonYenNhi_2020T_Chi_KhangThanh_Da
11/30+ThaisontreyT_Chi_Khang
11/30-ThaisonT_Chi_Khangtrey
Vinagames CXQ