Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Scoreup

Ngày Thắng Người chơi
07/17-xsonnyxScoreupBupBeBiHuLocNguyen
07/17+xsonnyxLocNguyenBupBeBiHuScoreup
07/17-xsonnyxScoreupBupBeBiHuLocNguyen
07/17-xsonnyxLocNguyenBupBeBiHuScoreup
07/17-TonitesocoldScoreupxsonnyxvo5036
07/17-Tonitesocoldvo5036xsonnyxScoreup
07/17-TonitesocoldScoreupvo5036
07/17-Tonitesocoldvo5036Scoreup
07/17-TonitesocoldScoreupvo5036
07/17+Tonitesocoldvo5036Scoreupxsonnyx
07/17+TonitesocoldxsonnyxScoreup
07/17-TonitesocoldLocNguyenScoreupxsonnyx
07/17-TonitesocoldxsonnyxScoreupLocNguyen
07/17+TonitesocoldLocNguyenScoreupxsonnyx
07/16+Lone_WolftommynswScoreup
07/16+Scoreuptommynsw
07/16+tommynswScoreup
07/16-Scoreuptommynsw
07/16+tommynswScoreup
07/16-Scoreuptommynsw
07/16-hongminhanhtommynswScoreup
07/16+hongminhanhScoreuptommynsw
07/16-hongminhanhtommynswScoreup
07/16-hongminhanhScoreuptommynsw
07/14-ScoreupYenNgo777RoseTran
07/14-ScoreupRoseTranYenNgo777
07/14-ScoreupYenNgo777RoseTran
07/14-ScoreupRoseTranYenNgo777aznbody
07/14-AlCapone1Donovan1975Scoreup
07/14+ScoreupDonovan1975AlCapone1
07/14-AlCapone1Donovan1975Scoreup
07/14+ScoreupDonovan1975AlCapone1
07/14+AlCapone1Donovan1975Scoreup
07/14-ScoreupDonovan1975AlCapone1
07/14+AlCapone1Donovan1975Scoreup
07/10-kill_to_killScoreup
07/10-kill_to_killScoreup
07/10-kill_to_killScoreup
07/10-kill_to_killScoreuptieungoc89
07/10+kill_to_killquy123Scoreup
07/10-dinhkimxxOnlyYouxxcaututoScoreup
07/10-dinhkimScoreupcaututoxxOnlyYouxx
07/10+dinhkimxxOnlyYouxxcaututoScoreup
07/10-dinhkimScoreupcaututo
07/10+dinhkimcaututoScoreup
07/10+dinhkimScoreupcaututo
07/10-dinhkimcaututoScoreup
07/10-dinhkimScoreupcaututo
07/10-dinhkimchicoanh123caututoScoreup
07/10+dinhkimScoreupcaututochicoanh123
07/10-O_GiaBuiDoiScoreupquy123tmv
07/10+O_GiaBuiDoitmvquy123Scoreup
07/10-O_GiaBuiDoiScoreupquy123
07/10+O_GiaBuiDoiquy123Scoreup
07/10=O_GiaBuiDoiScoreupquy123VuiveBenAnh
07/10-VuiveBenAnhquy123Scoreup
07/10-Scoreupquy123VuiveBenAnh
07/10-VuiveBenAnhquy123Scoreup
07/10-Scoreupquy123VuiveBenAnh
07/10-VuiveBenAnhquy123Scoreup
07/04-thuy_andydinhkimonithanhScoreup
07/04-thuy_andyScoreuponithanhdinhkim
07/04-thuy_andydinhkimonithanhScoreup
07/04+thuy_andyScoreuponithanhdinhkim
07/04+thuy_andydinhkimScoreup
07/04-thuy_andyScoreupdinhkim
07/04+thuy_andydinhkimTai_TyScoreup
07/04-thuy_andyScoreupTai_Tydinhkim
07/04-thuy_andydinhkimScoreup
Vinagames CXQ