Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Mittay

Ngày Thắng Người chơi
07/18-bischwiller6AthanhthanhMittaysan
07/18+bischwiller6sanMittayAthanhthanh
07/18-bischwiller6AthanhthanhMittaysan
07/18+bischwiller6sanMittayAthanhthanh
07/18-bischwiller6AthanhthanhMittaysan
07/18+bischwiller6sanMittayAthanhthanh
07/18+bischwiller6AthanhthanhMittaysan
07/18-bischwiller6sanMittayAthanhthanh
07/18-bischwiller6AthanhthanhMittay
07/18-bischwiller6MittayAthanhthanh
07/18+bischwiller6AthanhthanhMittay
07/18+bischwiller6MittayAthanhthanh
07/18+bischwiller6AthanhthanhMittay
07/18-bischwiller6MittayAthanhthanh
07/18-bischwiller6AthanhthanhMittay
07/18+MittayAthanhthanh
07/18-khongthua11AthanhthanhMittay
07/18+khongthua11MittayAthanhthanh
07/18+khongthua11AthanhthanhMittay
07/15-tonnynghia66Mittay
07/15-bacbanLAMittaytonnynghia66ying_yang_vn
07/15-bacbanLAying_yang_vntonnynghia66Mittay
07/15+bacbanLAMittaytonnynghia66
07/15-nam_no08Mittayx_mine
07/15-bagiaqnx_mineMittaynam_no08
07/15-bagiaqnnam_no08Mittayx_mine
07/15-bagiaqnx_mineMittaynam_no08
07/15+bagiaqnMittayx_mine
07/15-bagiaqnx_mineMittay
07/15-bagiaqnMittayx_mine
07/15-bagiaqnx_mineMittaytiktak
07/15-bagiaqntiktakMittayx_mine
07/15-bagiaqnx_mineMittaytiktak
07/14-Mittaylongtong1234taothoChot_Que
07/14+MittayChot_Quetaotholongtong1234
07/14-Mittaylongtong1234taotho
07/14+Mittaytaotholongtong1234
07/14+Mittaylongtong1234taotho
07/14-Mittaytaotholongtong1234
07/14-Mittaylongtong1234taotho
07/14-Mittaytaotholongtong1234
07/14-Mittaylongtong1234taotho
07/14+Mittaytaotholongtong1234
07/14+Mittaylongtong1234taotho
07/14+Mittaytaotholongtong1234
07/14-Mittaylongtong1234taotho
07/14=MittayJulialongtong1234
07/14+Mittaylongtong1234taothoJulia
07/14-MittayJuliataotholongtong1234
07/14-Mittaylongtong1234taothoJulia
07/14-MittayJuliataotholongtong1234
07/14-Mittaylongtong1234taothoJulia
07/14-MittayJuliataotholongtong1234
07/14+Mittaylongtong1234taothoJulia
07/14-MittayJuliataotholongtong1234
07/14+Mittaylongtong1234taothoJulia
07/14+MittayJuliataotholongtong1234
07/14+Mittaylongtong1234taotho
07/14+Mittaytaotho
07/14-Mittaytaotho
07/14+Mittaytaotho
07/14+Mittaytaotho
07/12-capucinoMittaytonnynghia66Lotritham
07/12-capucinoLotrithamtonnynghia66Mittay
07/12-capucinoMittaytonnynghia66Lotritham
07/12-ben_do_chieutonnynghia66Mittay
07/12-ben_do_chieuMittaytonnynghia66
07/12-ben_do_chieubiennho12345tonnynghia66Mittay
07/12+ben_do_chieuMittaytonnynghia66biennho12345
07/12-ben_do_chieubiennho12345Mittay
07/12-ben_do_chieuMittayLangBiangbiennho12345
07/12-biennho12345LangBiangMittay
07/12+yeuemaimaiMittayLangBiang
07/12-yeuemaimaiLangBiangMittay
07/12-yeuemaimaiMittay
Vinagames CXQ