Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của Jin

Ngày Thắng Người chơi
07/29-muchuKiepToTamJin
07/29-muchuKiepToTamJin
07/29=muchuKiepToTamJin
07/29+muchuKiepToTamJin
07/29-muchuKiepToTamJin
07/29+muchuKiepToTamJin
07/29-muchuKiepToTamJin
07/29-muchuKiepToTamJin
07/29+muchuKiepToTamJin
07/29+muchuKiepToTamJin
07/29=muchuanh9_SuPhuJin
07/29+anh9_SuPhuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_muchuJin
07/29-NhiNhanh_muchuJin
07/29-NhiNhanh_muchuJin
07/29-NhiNhanh_muchuJin
07/29+NhiNhanh_muchuJin
07/29=NhiNhanh_muchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_muchuJin
07/29-NhiNhanh_muchuJin
07/29+NhiNhanh_muchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29-NhiNhanh_anh9_SuPhumuchuJin
07/29+anh9_SuPhumuchuJin
07/29=anh9_SuPhumuchuJin
07/29+anh9_SuPhumuchuJin
07/29=anh9_SuPhumuchuJin
07/29=anh9_SuPhumuchuJin
07/29=anh9_SuPhumuchuJin
07/29-anh9_SuPhumuchuJin
07/29+anh9_SuPhumuchuJin
07/29-anh9_SuPhumuchuJin
07/29+acquy15anh9_SuPhumuchuJin
07/29+acquy15anh9_SuPhumuchuJin
07/29+acquy15anh9_SuPhumuchuJin
07/29+hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29-hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29+hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29-hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29-hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29-hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29-hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29-hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29+hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29-hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29-hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29-hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29+hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29+hobaoanh9_SuPhumuchuJin
07/29+hobaoanh9_SuPhumuchuJin

Ván Xập Xám kế tiếp của Jin...

Vinagames CXQ