Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của Jimmy_pham2

Ngày Thắng Người chơi
09/26+Jimmy_pham2thanbai70
09/24-Jimmy_pham2AJH
09/24-Jimmy_pham2aznbodyAJH
09/24-Jimmy_pham2aznbody
09/24-Jimmy_pham2aznbody
09/24-Jimmy_pham2aznbody
09/24-Jimmy_pham2aznbody
09/24+Jimmy_pham2aznbody
09/24-Jimmy_pham2aznbodybasau
09/24+Jimmy_pham2basau
09/24-Jimmy_pham2basau
09/24-Jimmy_pham2basau
09/24+Jimmy_pham2basau
09/24-Jimmy_pham2basau
09/24-Jimmy_pham2basau
09/24+Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24+Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24+Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24+Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24+Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24+Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24+Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2Oh_LaLabasau
09/24-Jimmy_pham2basau
09/24-Jimmy_pham2phuongkybasau
09/24-Jimmy_pham2phuongkybasau
09/24+Jimmy_pham2phuongkybasau
09/24-Jimmy_pham2phuongkybasau
09/24+Jimmy_pham2phuongky
09/24-Jimmy_pham2phuongky
09/24-Jimmy_pham2phuongkyngoclong4
09/24-Jimmy_pham2phuongkyngoclong4
09/24=Jimmy_pham2phuongkyngoclong4
09/24-Jimmy_pham2phuongkyngoclong4
09/24-Jimmy_pham2phuongkyngoclong4
09/24-Jimmy_pham2phuongkyngoclong4
09/24-Jimmy_pham2phuongkyngoclong4
09/24-Jimmy_pham2ngoclong4
09/24-Jimmy_pham2scorpionngoclong4
09/24+Jimmy_pham2scorpion
09/24+Jimmy_pham2scorpionAAA007
09/24+Jimmy_pham2scorpionAAA007
09/24-Jimmy_pham2AAA007
09/24-Jimmy_pham2locAAA007
09/24=Jimmy_pham2locAAA007
09/24-Jimmy_pham2loc
09/24+Jimmy_pham2locngoi_im_re7
09/24-Jimmy_pham2locngoi_im_re7
09/24-Jimmy_pham2locngoi_im_re7
09/24-Jimmy_pham2locngoi_im_re7
09/24-Jimmy_pham2locngoi_im_re7
09/24+Jimmy_pham2locngoi_im_re7
09/24+Jimmy_pham2locngoi_im_re7
09/24-Jimmy_pham2locngoi_im_re7
09/24+Jimmy_pham2ngoi_im_re7
09/24-Jimmy_pham2xuidoytroipeggirl
09/24-Jimmy_pham2xuidoytroipeggirl
09/24-Jimmy_pham2xuidoytroipeggirl
09/24-Jimmy_pham2xuidoytroiAlextran
09/24-Jimmy_pham2xuidoytroiAlextran
09/24=Jimmy_pham2xuidoytroiAlextran
09/24-Jimmy_pham2xuidoytroiAlextran
09/24-Jimmy_pham2xuidoytroiAlextran
09/24+Jimmy_pham2haivu63Alextran
09/24-Jimmy_pham2haivu63Alextran
09/20+Jimmy_pham2Rachgia1xAugust10x
09/20-Jimmy_pham2Rachgia1xAugust10x
09/20-Jimmy_pham2xAugust10x
09/20+Jimmy_pham2MyMy2023xAugust10x
09/20+Jimmy_pham2MyMy2023xAugust10x
09/20-Jimmy_pham2MyMy2023xAugust10x
09/20-Jimmy_pham2MyMy2023xAugust10x
09/20-Jimmy_pham2MyMy2023xAugust10x
09/20+Jimmy_pham2MyMy2023xAugust10x
09/20-Jimmy_pham2xAugust10x
09/20+Jimmy_pham2xAugust10x
Vinagames CXQ