Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của Hussam_

Ngày Thắng Người chơi
05/28+lNgOcxekhongphanhHussam_
05/28+lNgOcxekhongphanhHussam_
05/28-lNgOcxekhongphanhHussam_
05/28-lNgOcxekhongphanhHussam_
05/28-lNgOcxekhongphanhHussam_
05/28+lNgOcxekhongphanhHussam_
05/28-lNgOcxekhongphanhHussam_
05/28+lNgOcxekhongphanhHussam_
05/28+lNgOcHussam_
05/28+lNgOcHussam_
05/27-Melody85Hussam_ctt_R
05/27-Melody85Hussam_ctt_R
05/27=Melody85Hussam_ctt_R
05/27+Melody85Hussam_ctt_R
05/27-Melody85Hussam_ctt_R
05/27-Melody85Hussam_ctt_R
05/27-ShirleyRO_RO_ROHussam_
05/27-ShirleyRO_RO_ROHussam_
05/27+ShirleyRO_RO_ROHussam_
05/27+ShirleyHussam_
05/27+ShirleyHussam_
05/27+ShirleyHussam_
05/27-ShirleyHussam_
05/27+cotukhochiuShirleyHussam_
05/27=cotukhochiuShirleyHussam_
05/27+cotukhochiuShirleyHussam_
05/27+cotukhochiuHussam_
05/27-cotukhochiuDanielTranHussam_
05/27-cotukhochiuDanielTranHussam_
05/27+cotukhochiuDanielTranHussam_
05/27-cotukhochiuDanielTranHussam_
05/27+cotukhochiuDanielTranHussam_
05/27-cotukhochiuHussam_
05/25+goldengateHussam_
05/25+RO_RO_ROgoldengateHussam_
05/25-RO_RO_ROgoldengateHussam_
05/25+RO_RO_ROgoldengateHussam_
05/25+RO_RO_ROgoldengateHussam_
05/25-RO_RO_ROgoldengateHussam_
05/25-RO_RO_ROgoldengateHussam_
05/25+RO_RO_ROgoldengateHussam_
05/20+HalimedahongdaHussam_
05/20+hongdaHussam_
05/20-hongdaHussam_
05/20+Kha_TamhongdaHussam_
05/20-RuYihongdaHussam_
05/20-RuYihongdaHussam_
05/20+RuYihongdaHussam_
05/20+RuYihongdaHussam_
05/20+RuYihongdaHussam_
05/20-RuYihongdaHussam_
05/20-RuYihongdaHussam_
05/20-RuYihongdaHussam_
05/20-RuYihongdaHussam_
05/20+RuYihongdaHussam_
05/20+RuYihongdaHussam_
05/20-RuYihongdaHussam_
05/20+RuYihongdaHussam_
05/20-RuYihongdaHussam_
05/17-lNgOcHussam_
05/17+lNgOcHussam_
05/17-lNgOcHussam_
05/17+lNgOcHussam_
05/17-lNgOcHussam_
05/17-lNgOcHussam_
05/17-Hussam_hongdaRO_RO_RO
05/16-Hussam_hongdaRO_RO_RO
05/16-Hussam_hongdaRO_RO_RO
05/16-Hussam_hongdaRO_RO_RO
05/16-balao84Hussam_hongda
05/16+balao84Hussam_hongda
05/14+Hussam_hongdamaimaik0quen
05/14+Hussam_hongdamaimaik0quen
05/14-Hussam_hongdamaimaik0quen
05/14-Hussam_hongdamaimaik0quen
05/14+Hussam_hongdamaimaik0quen
05/14-Hussam_hongdamaimaik0quen
05/14-Hussam_hongdamaimaik0quen
05/14+Hussam_hongdamaimaik0quen
05/13-bien_manhongdaHussam_
05/13-bien_manhongdaHussam_
05/13-Hussam_hongda
05/13-Hussam_hongda
05/13-Hussam_hongdayentran2109
05/13-Hussam_hongdayentran2109
05/13-Hussam_hongdayentran2109
05/13-Hussam_hongdayentran2109
05/13-Kha_TamngoctruongHussam_
05/13-Kha_TamngoctruongHussam_
05/13-Kha_TamngoctruongHussam_
05/12-lolemHussam_thahuong4
05/12+taithien2008ThythyHussam_
05/12+taithien2008Hussam_
05/12+taithien2008Hussam_
05/12-hongdaHussam_
05/12-hongdaHussam_
05/07-HalimedalNgOcHussam_
05/06-Hussam_lNgOcEthan8888
05/06-Hussam_lNgOcEthan8888
05/06+Hussam_lNgOcEthan8888

Ván Bài Xệp kế tiếp của Hussam_...

Vinagames CXQ