Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của AiTruong

Ngày Thắng Người chơi
10/19-AiTruonglktt_68Fe_qua_anh
10/19-AiTruonglktt_68Fe_qua_anh
10/19-AiTruonglktt_68Fe_qua_anh
10/19-AiTruonglktt_68Fe_qua_anh
10/19-AiTruonglktt_68Fe_qua_anh
10/19+AiTruonglktt_68
10/17-ThythyhongdaAiTruong
10/17-ThythyhongdaAiTruong
10/17-ThythyhongdaAiTruong
10/17+ThythyhongdaAiTruong
10/17-ThythyhongdaAiTruong
10/17+ThythyhongdaAiTruong
10/17-ThythyhongdaAiTruong
10/17-ThythyhongdaAiTruong
10/15+AiTruongongvuabip
10/15-AiTruongongvuabip
10/15+daitieuthoAiTruong
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15+daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15+daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15+daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15+daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15+daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15+daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15+daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15+daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15+daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15+daitieuthoAiTruongKiepToTam
10/15-daitieuthoAiTruong
10/15+taithien2008AiTruongjenanh00
10/12+TanPhatNgAiTruong
10/12-TanPhatNgAiTruong
10/12-TanPhatNgAiTruong
10/10-lily1627AiTruongBeli2017
10/10-lily1627AiTruongBeli2017
10/10+lily1627AiTruongBeli2017
10/10-lily1627AiTruongThythy
10/10-lily1627AiTruongThythy
10/10-lily1627AiTruongThythy
10/10-lily1627AiTruongThythy
10/10+lily1627AiTruongThythy
10/10=lily1627AiTruongThythy
10/10+lily1627AiTruong
10/10+lily1627AiTruongHaiau_1990
10/10-lily1627AiTruongHaiau_1990
10/10-lily1627AiTruongHaiau_1990
10/10=lily1627AiTruongHaiau_1990
10/10+lily1627AiTruongHaiau_1990
10/10-lily1627AiTruongHaiau_1990
10/10-lily1627AiTruongHaiau_1990
10/05-SaigonbankAiTruonghongda
10/05-SaigonbankAiTruonghongda
10/05-SaigonbankAiTruonghongda
10/05+AiTruongnguynthiPhuongTh
10/05-AiTruongnguynthiPhuongTh
10/05+AiTruongnguynthiPhuongTh
10/05-AiTruongnguynthi
10/05-AiTruongnguynthi
09/29-daitieuthoAiTruong
09/29-daitieuthoAiTruong
09/29-ba_badaitieuthoAiTruong
09/29=ba_badaitieuthoAiTruong
09/29-ba_badaitieuthoAiTruong
09/29+ba_badaitieuthoAiTruong
09/29+ba_badaitieuthoAiTruong
09/29-ba_badaitieuthoAiTruong
09/29-ba_badaitieuthoAiTruong
09/29+daitieuthoAiTruong
09/29-daitieuthoAiTruong
09/29-daitieuthoAiTruong
09/29-nguynthidaitieuthoAiTruong
09/29-nguynthidaitieuthoAiTruong
09/29-nguynthidaitieuthoAiTruong
09/29-nguynthidaitieuthoAiTruong
09/29-nguynthidaitieuthoAiTruong
09/29-nguynthidaitieuthoAiTruong
09/29-nguynthidaitieuthoAiTruong
09/29-nguynthidaitieuthoAiTruong
09/29+nguynthidaitieuthoAiTruong
09/29+nguynthidaitieuthoAiTruong
09/29+nguynthidaitieuthoAiTruong
09/29-nguynthidaitieuthoAiTruong
Vinagames CXQ