Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của Xa_xa

Ngày Thắng Người chơi
08/17-bang_bangselinaXa_xa
08/17=bang_bangselinaXa_xa
08/17-bang_bangselinaXa_xa
08/17-bang_bangselinaXa_xa
08/17-bang_bangselinaXa_xa
08/17+bang_bangselinaXa_xa
08/17-bang_bangselinaXa_xa
08/17+bang_bangngamict6776Xa_xa
08/17-bang_bangngamict6776Xa_xa
08/17-bang_bangngamict6776Xa_xa
08/17-bang_bangngamict6776Xa_xa
08/17+bang_bangngamict6776Xa_xa
08/17-ngamict6776Xa_xa
08/17+ngamict6776Xa_xa
08/17+ngamict6776Xa_xa
08/17+ngamict6776Xa_xa
08/17+ngamict6776Xa_xa
08/17+ngamict6776Xa_xa
08/17+ngamict6776Xa_xa
08/17+ThuyTrongngamict6776Xa_xa
08/17-ThuyTrongngamict6776Xa_xa
08/17-ThuyTrongngamict6776Xa_xa
08/16-Xa_xakieunaovayemNuHonTangAnh
08/16-Xa_xakieunaovayemNuHonTangAnh
08/16-Xa_xakieunaovayemNuHonTangAnh
08/16-Xa_xakieunaovayemsuongcali
08/16+Xa_xakieunaovayemsuongcali
08/16+Xa_xakieunaovayemsuongcali
08/16-Xa_xakieunaovayemsuongcali
08/16-Xa_xakieunaovayemsuongcali
08/16+Xa_xakieunaovayemsuongcali
08/16-Xa_xakieunaovayemsuongcali
08/16-Xa_xakieunaovayemsuongcali
08/16=Xa_xakieunaovayemsuongcali
08/16-Xa_xakieunaovayemsuongcali
08/16-Xa_xavivonkieunaovayem
08/16-Xa_xavivonkieunaovayem
08/16=Xa_xavivonkieunaovayem
08/16+Xa_xavivonkieunaovayem
08/16-Xa_xavivonkieunaovayem
08/16+Xa_xavivonkieunaovayem
08/16+Xa_xavivonkieunaovayem
08/16-Xa_xavivonkieunaovayem
08/16-Xa_xavivonkieunaovayem
08/16-Xa_xavivonkieunaovayem
08/16-Xa_xavivonkieunaovayem
08/16+Xa_xavivonkieunaovayem
08/16-Xa_xavivonkieunaovayem
08/16-Xa_xakieunaovayem
08/16+Xa_xakieunaovayem
08/16-Xa_xakieunaovayem
08/16+Xa_xakieunaovayem
08/16-Xa_xaThuyTrong
08/16-Xa_xaThuyTrong
08/16-Xa_xaThuyTrong
08/16+Xa_xaThuyTrong
08/16-WinsbxXa_xa
08/16+Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16+Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16+Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16+Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16+Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16+Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16+Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16+Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16+Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16+Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16-Troy_TruongWinsbxXa_xa
08/16+Troy_TruongWinsbxXa_xa
Vinagames CXQ