Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của Daddy_Kuti

Ngày Thắng Người chơi
12/02-Em_Tap_Choi9Daddy_Kuti
12/02-Daddy_KutiEm_Tap_Choi9
12/02-Daddy_KutiEm_Tap_Choi9HTVinhchau
12/01+Daddy_KutiNuAh0nThgDau
12/01+Daddy_KutiNuAh0nThgDau
12/01+hong_chieuDaddy_KutiNuAh0nThgDau
12/01+hong_chieuDaddy_KutiNuAh0nThgDau
12/01-hong_chieuDaddy_KutiNuAh0nThgDau
12/01+hong_chieuDaddy_KutiNuAh0nThgDau
12/01-hong_chieuDaddy_KutiNuAh0nThgDau
12/01+hong_chieuDaddy_KutiNuAh0nThgDau
12/01-hong_chieuDaddy_KutiNuAh0nThgDau
12/01-hong_chieuDaddy_KutiNuAh0nThgDau
12/01+hong_chieuDaddy_Kuti
12/01-hong_chieuDaddy_Kuti
12/01-Daddy_KutiCoGaiNgocScoreup
12/01-Daddy_KutiCoGaiNgoc
12/01+Daddy_KutiCoGaiNgoc
12/01-Daddy_KutiCoGaiNgocmontalban
12/01-Daddy_KutiCoGaiNgocmontalban
12/01+Daddy_KutiCoGaiNgocmontalban
11/30-satthuhaihoaDaddy_Kuti
11/30-satthuhaihoaDaddy_Kuti
11/30+satthuhaihoaDaddy_KutiScoreup
11/30+satthuhaihoaDaddy_KutiScoreup
11/30+satthuhaihoaDaddy_KutiScoreup
11/30-satthuhaihoaDaddy_KutiScoreup
11/29-basaungamict6776Daddy_Kuti
11/29-basaungamict6776Daddy_Kuti
11/29-basaungamict6776Daddy_Kuti
11/29-basaungamict6776Daddy_Kuti
11/28-Daddy_KutiGiotSuongDEmngamict6776
11/28-Daddy_KutiGiotSuongDEmngamict6776
11/28+Daddy_Kutingamict6776
11/27+peggirlDaddy_Kuti
11/27+KhietbongpeggirlDaddy_Kuti
11/27+KhietbongpeggirlDaddy_Kuti
11/27+KhietbongpeggirlDaddy_Kuti
11/27-KhietbongpeggirlDaddy_Kuti
11/25-Jimmy_phamDaddy_Kuti
11/25-Jimmy_phambasauDaddy_Kuti
11/25-Jimmy_phambasauDaddy_Kuti
11/25-Jimmy_phambasauDaddy_Kuti
11/25-Jimmy_phamDaddy_Kuti
11/25+Jimmy_phamDaddy_Kuti
11/25-Jimmy_phamDaddy_Kuti
11/25+Jimmy_phamDaddy_Kuti
11/25+Jimmy_phamDaddy_Kuti
11/25-Jimmy_phamDaddy_Kuti
11/25-Jimmy_phamtusac01Daddy_Kuti
11/25+Jimmy_phamtusac01Daddy_Kuti
11/25+Jimmy_phamDaddy_Kuti
11/25-Jimmy_phamDaddy_Kuti
11/25+Jimmy_phamDaddy_Kuti
11/25-Jimmy_phamDaddy_Kuti
11/25+Jimmy_phamDaddy_Kuti
11/24+Bom_HenGioDaddy_Kuti
11/24-Bom_HenGioDaddy_Kuti
11/24+AngMayBuonDaddy_Kuti
11/24+AngMayBuonDaddy_Kuti
11/24-AngMayBuonDaddy_Kuti
11/24-AngMayBuonCoGaiNgocDaddy_Kuti
11/24-AngMayBuonCoGaiNgocDaddy_Kuti
11/24+AngMayBuonCoGaiNgocDaddy_Kuti
11/24-AngMayBuonCoGaiNgocDaddy_Kuti
11/23-CungOiLaCungtrung_sathuDaddy_Kuti
11/23+CungOiLaCungtrung_sathuDaddy_Kuti
11/23=CungOiLaCungtrung_sathuDaddy_Kuti
11/23-CungOiLaCungMeoMapVoTinhDaddy_Kuti
11/23-CungOiLaCungMeoMapVoTinhDaddy_Kuti
11/23-CungOiLaCungMeoMapVoTinhDaddy_Kuti
11/23+CungOiLaCungMeoMapVoTinhDaddy_Kuti
11/23-CungOiLaCungMeoMapVoTinhDaddy_Kuti
11/23-CungOiLaCungMeoMapVoTinhDaddy_Kuti
11/23+CungOiLaCungMeoMapVoTinhDaddy_Kuti
11/22-MyhanhlovelyMaiLuongDaddy_Kuti
11/22-MyhanhlovelyMaiLuongDaddy_Kuti
11/22-MyhanhlovelyMaiLuongDaddy_Kuti
11/22-MyhanhlovelyMaiLuongDaddy_Kuti
11/22+MyhanhlovelyMaiLuongDaddy_Kuti
11/22-MyhanhlovelyMaiLuongDaddy_Kuti
11/22-MyhanhlovelyMaiLuongDaddy_Kuti
11/22-Daddy_Kutinguyet_1956Scoreup
11/22-Daddy_Kutinguyet_1956Scoreup
11/22-Daddy_Kutinguyet_1956Scoreup
11/22+Daddy_Kutinguyet_1956
11/22+Daddy_Kutinguyet_1956
11/22-Jimmy_phamDauCTBuonDaddy_Kuti
11/22+Jimmy_phamDauCTBuonDaddy_Kuti
11/22-Jimmy_phamDauCTBuonDaddy_Kuti
11/22-Jimmy_phamDauCTBuonDaddy_Kuti
11/22-Jimmy_phamDauCTBuonDaddy_Kuti
11/22-May_Lg_thangDaddy_Kutiladypix
11/22-May_Lg_thangDaddy_Kutiladypix
11/22-May_Lg_thangDaddy_Kutiladypix
11/22-thanbai70Anh_q4Daddy_Kuti
11/22-thanbai70Anh_q4Daddy_Kuti
11/22-thanbai70Daddy_Kuti
11/22-thanbai70Daddy_Kuti
11/22+thanbai70Daddy_Kuti

Ván Bài Xệp kế tiếp của Daddy_Kuti...

Vinagames CXQ